Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά
Αλαφραγκής, Εμμανουήλ || Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ. || Αλικάκος, Πέτρος || Αρβανιτάκης, Πάρις Σ. || Βαλτούδης, Αναστάσιος || Γέσιου - Φαλτσή, Πελαγία || Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. || Γεωργιάδης, Γεώργιος-Αλέξανδρος, Αθ.,νομικός || Δακορώνια, Ευγενία || Δέλλιος, Γεώργιος Ι. || Ζερδελής, Δημήτρης || Καλλινίκου, Διονυσία || Καράκωστας, Ιωάννης || Καραμπάτζος, Αντώνιος || Καράσης, Μαριάνος Δ. || Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα || Κλαμαρής, Νικόλαος Κ. || Κορνηλάκης, Άγγελος || Κοσμίδης, Τιμολέων || Κοτζάμπαση, Αθηνά Π. || Κουτσουράδης, Αχιλλέας Γ. || Λαδάς, Δημήτριος Ν. || Μάζης, Παναγιώτης Κ. || Μανιώτης, Δημήτρης Ν. || Μαρίνος, Μιχαήλ - Θεόδωρος Δ. || Παντελίδου, Καλλιρόη Δ. || Παπαδοπούλου - Κλαμαρή, Δήμητρα Α. || Παπαζήση, Θεοφανώ || Παπανικολάου, Παναγιώτης Α., νομικός || Παπαρσενίου, Παρασκευή || Παπασιώπη - Πασιά, Ζωή || Παπαστερίου, Δημήτριος Η. || Πίψου, Λήδα - Μαρία || Ποδηματά, Ευαγγελία Ν. || Τέλλης, Νίκος Δ. || Τσολακίδης, Ζαφείριος || Φινοκαλιώτης, Κωνσταντίνος Δ. || Φουντεδάκη, Κατερίνα || Χασάπης, Χρήστος || Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-964-3
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 789 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Συλλογή μελετών από έγκριτους νομικούς.
Περιγραφή

Συλλογή μελετών από έγκριτους νομικούς.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

IXΠΡΟΛΟΓΟΣ

XIΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ

XVIICURRICULUM VITAE του Παναγιώτη Λαδά

XXVΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ του Παναγιώτη Λαδά

1Εμμανουήλ Αλαφραγκής, Νομική Μεταχείριση Συμβάσεων για Κατασκευή δομι­κών Έργων με αυθαίρετη Δόμηση

27Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

39Πέτρος Αλικάκος, «Παθογένεια», «ανυποστασία» και «ατέλεστο» της δικαιο­πρα­ξίας. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

57Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Δικονομικά ζητήματα του Ν. 3869/2010.

73Αναστάσιος Βαλτούδης, Υπολογισμός της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση στις αμ­φο­τεροβαρείς συμβάσεις κατά τις ΑΚ 382 και 383 (με αφορμή τις ΑΠ 658/2014 και ΕφΘεσ 1857/2013).

99Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών και η απα­γόρευση καταχρήσεως δικαιώματος στο δίκαιο της αναιρέσεως.

113Απόστολος Γεωργιάδης, Η περαιτέρω διάπλαση του δικαίου από τον δικαστή

135Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ. Γεωργιάδης, Παραίτηση από δικαίωμα στο πλαίσιο της σύμβασης συμβιβασμού

147Ευγενία Δακορώνια, Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά τη συμ­βίωση και μετά τη διακοπή της συμβίωσης

159Γεώργιος Ι. Δέλλιος, Ευθύνη από επενδυτικές συμβουλές – ιδίως η ιδιότητα του επενδυτή ως καταναλωτή

169Δημήτριος Ζερδελής, Μεταβίβαση επιχείρησης και συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

195Διονυσία Καλλινίκου, Η Οδηγία 2014/26 για τη συλλογική διαχείριση.

209Ιωάννης Κ. Καράκωστας, Κατάσταση ανάγκης και ενεργός πολίτης. Όψεις ποινικού και αστικού δικαίου

223Αντώνης Γ. Καραμπατζός, Υποκατάστατες/εναλλάξιμες υπηρεσίες μεταφορών και εμπόδια εισόδου στην αγορά – Η περίπτωση της Uber [Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, Illinois Transportation Trade Association et al. v. City of Chicago and Dan Burgess et al. (7.10.2016)].

237Μαριάνος Δ. Καράσης, Στοιχεία Μεθοδολογίας του Ρωμαïκού Δικαίου.

263Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή.

273Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Σκέψεις –de lege lata και de lege ferenda– ως προς την έννοια της απαγορεύσεως –για τους καθηγητές ιατρικών σχολών των α.ε.ι.– πα­ροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικές κλινικές η σε ιδιωτικά διαγνωστικά θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις [Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 11 Ν. 2889/2001]

311Άγγελος Κορνηλάκης, Η ακύρωση της δικαιοπραξίας λόγω μονομερούς πλάνης ως προς τις ιδιότητες του πράγματος

331Timoleon Kosmides, Die Rechtsnatur und Stellung der Informationspflichten im System des deutschen Vertragsrechts am Beispiel des Fernabsatz- und E-Commerce-Vertragsrechts.

363Αθηνά Κοτζάμπαση, Η ισότητα των συζύγων και η ιδιωτική αυτονομία στο δίκαιο του γάμου. Ένας αναστοχασμός 30 χρόνια μετά

375Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης, Η (προληπτική) ιδία αστική προστασία εκ μέρους των ηλικιωμένων και των πασχόντων ενηλίκων ή Μια εναλλακτική πρόταση στη δι­καστική συμπαράσταση.

409Δημήτριος Ν. Λαδάς, Ζητήματα επιτρεπτού αποδεικτικών μέσων στις εργατικές διαφορές.

431Παναγιώτης Κ. Μάζης, Ανατροπές στο δίκαιο της εμπράγματης ασφάλειας –ουσια­στικό και δικονομικό– με το ν. 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματο­οικο­νομικής ασφάλειας».

443Δημήτριος Μανιώτης, Εγγυήσεις ορθής κρίσεως περί τα πράγματα στο πλαίσιο της ελεύθερης αποδείξεως

449Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και απαλλακτικές ρή­τρες με σύμβαση ή καταστατική ρύθμιση

463Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου, Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη στις δίκες για τη διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας μετά το ν. 4335/2015.

483Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Σκέψεις για ζητήματα αρμοδιότητας του Εθνι­κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

495Θεοφανώ Παπαζήση, Iατρικά βοηθούμενη αναπαραγωγή. Στοιχεία πραγματικού της ρύθμισης και νομική φύση των εννόμων σχέσεων

521Παναγιώτης Αλ. Παπανικολάου - Γεώργιος Α. Γεωργιάδης, Η εγγύηση ανωτάτου ποσού. Εξακολούθηση της ευθύνης του εγγυητή και μετά τις γενόμενες από τον πρωτοφειλέτη καταβολές.

543Παρασκευή Παπαρσενίου, Η αυξημένη τυπικότητα της δημόσιας διαθήκης. Σκέψεις με αφορμή την κυμαινόμενη νομολογία του Αρείου Πάγου σχετικά με την ΑΚ 1733 § 1.

551Δημήτριος Η. Παπαστερίου, Ο κανονισμός πολυκατοικίας ως καταχωριζόμενη πρά­ξη. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 12 ν. 2664/1998

571Ζωή Παπασιώπη-Πασιά, Το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 4 ΑΚ ως προς την απόλαυση από τους αλλοδαπούς των αυτών αστικών δικαιωμάτων με τους ημε­δαπούς. Η σημασία της ρήτρας της αμοιβαιότητας και των Διεθνών και Διμε­ρών Συμβάσεων που δεσμεύουν την Ελλάδα.

593Λήδα-Μαρία Πίψου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 650/2012: Πεδίο εφαρμογής, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, αποδοχή και εκτέλεση δημό­σιων εγγράφων.

639Ευαγγελία Ν. Ποδηματά, Ικανότητα δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα; Σκέψεις για τις ρυθμίσεις των §§ 2-3 άρθρ. 251 ν. 4072/2012 και την δογματική ένταξή τους στο ουσιαστικό και το δικονομικό πεδίο.

659Νικόλαος Τέλλης, Υπερνομοθετική προστασία δικαιώματος επί διακριτικού γνω­ρίσματος επιχείρησης

677Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης, Συμβατική μεταβολή των υποκειμένων της μίσθωσης ακι­νήτου.

705Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Η Φορολογική Παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου υπό τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

719Κατερίνα Φουντεδάκη, Η έννοια της «κοινής πράξης» περισσοτέρων στο άρθρο 926 ΑΚ

731Χρήστος Σ. Χασάπης, Η έννοια του μεσίτη πιστώσεων στο ελληνικό και το ευρω­παϊκό δίκαιο της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης και η σχέση της με την έννοια του μεσίτη του ΑΚ

767Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου, Το διαδίκτυο ως υποδιαίρεση της καθ’ ύλην αγοράς.


Add: 2019-05-13 08:45:22 - Upd: 2024-01-04 11:19:14