Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era
Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3311-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 36.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 448 σελ.
Περιγραφή

Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016)

Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016)


Add: 2018-05-07 18:48:43 - Upd: 2024-05-30 16:22:09