Κωνσταντινίδης, Άγγελος Ι.
Τόπος γεννήσεως: Αθήνα

Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1975). Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία και Εγκληματολογία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Wurzburg. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Wurzburg (Doctor Juris Utriusque) (1981).

Ακαδημαϊκή Εξέλιξη:
Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα του Συγκριτικού, Αλλοδαπού Αστικού και Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Wurzburg (1979-1981). Ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (ΙΔΜΕ) (από το 1985). Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (από το 1986). Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδί­κευση στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (1987). Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στο Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (1993). Τα­κτικός Καθηγητής του ιδίου A.E.I. (2000).

Εργογραφία:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

* Το πρόβλημα του ούτω καλουμένου "Γενικού Δόλου", Ποιν. Χρον. ΚΗ', σελ. 768 επ.
* Τινά περί της "ελευθέρας εν τη αιτία πράξεως", ΝοΒ 1980, σ. 154 επ.
* "Die actio illicita in causa". Ein Beitrag zu den Voraussetzungen und Grenzen der strafrechtichen Zurechnung einer Handlungserfolgs sowie zur Problematik der provozierten Notwehr, Wurzburg 1982.
* "Γενικός δόλος" και αιτιώδης συνάφεια, ΝοΒ 1984, σ. 556 επ.
* Το "εκ του αποτελέσματος έγκλημα" του άρθρ. 311 ΠΚ και μερικά προβλήμα­τα αιτιότητας, Ελληνική Δικαιοσύνη 1984, σ. 556.
* Η διάκριση ανάμεσα στην προσβολή κάποιου έννομου αγαθού με αμέλεια και στο μη γνήσιο έγκλημα παραλείψεως, Ελληνική Δικαιοσύνη 1984, σ. 802.
* Γονική μέριμνα και αρπαγή ανηλίκου, Ελληνική Δικαιοσύνη 1984, σ. 1138.
* Ο σκοπός παράνομης ιδιοποίησης στο έγκλημα της κλοπής (άρθρ. 372 ΠΚ), Ελ­ληνική Δικαιοσύνη 1985, σ. 586.
* Οι εκτιμητικές κρίσεις των μαρτύρων, Ποιν. Χρον. ΛΕ', σ. 849 επ.
* Σκέψεις και παρατηρήσεις στο έγκλημα της πλαστογραφίας, Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα, τομ. Α', 1986, σ. 265 επ.
* Βιβλιοκρισία της διατριβής του Hansjorg Utz, Δίκη 17, σ. 329 επ. Σχόλιο στο Βουλ/μα 5208/1985, Ποιν. Χρον. ΛΣΤ', σ. 611, 612.
* Υπάρχει βάρος αποδείξεως στην ποινική δίκη; Ποιν. Χρον. ΛΣΤ', σ. 542.
* Καθήκον μαρτυρίας και επαγγελματικό απόρρητο στην Ποινική Δίκη, Α' τεύχος, 1987 (μονογραφία).
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Πλημ.ΑΘ 5/1987, Ποιν. Χρον. ΛΖ', σ. 466.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Πλημ.ΑΘ 2357/1987, Ποιν. Χρον. ΛΖ', σ. 675.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Εφ.Δωδ. 35/1987, Ποιν. Χρον. ΛΖ', σ. 934.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Συμβ. Πλημ.ΑΘ. 458/1987, Ποιν. Χρον. ΛΖ', σ. 937.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Εφ,ΑΘ. 1399/1988, Ποιν. Χρον. ΛΗ', σ. 796.
* Απάτη σε δίκη, Ποιν. Χρον. ΛΗ', σ. 557.
* Το δικαίωμα της ακροάσεως του κατ/νου, Ποιν. Χρον. ΛΘ', σ. 424.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Εφ.Αθ. 675/1988, Ποιν. Χρον. ΛΘ', σ. 520.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Πλημ.Κω. 54/1988, Ελλ. Δ/νη 31, 1990, σ. 454.
* Παρατηρήσεις στην ΑΠ 624/1990, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 80.
* Παρατηρήσεις στην ΑΠ 639/1990, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 79.
* Παρατηρήσεις στην ΑΠ 898/1990, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 213.
* Παρατηρήσεις στην απόφαση του Μον. Πλημ.Χαλκ. 5401/1989, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 928.
* Το έγγραφο του άρθρου 13 ΠΚ και το τηλετύπημα, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ 940.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Πλημ.Αθ. 1719/1991, Ποιν. Χρον. ΜΑ', σ. 1043.
* Το φορολογικό απόρρητο, Ποιν. Χρον. ΛΘ', σ. 3 επ.
* Εγκλήματα των μυημένων και πληροφορημένων από το εσωτερικό μιας επιχεί­ρησης, Ελλ. Δ/νη, 1992, σ. 263 επ.
* Καθήκον μαρτυρίας και επαγγελματικό απόρρητο στην ποινική δίκη, τευχ. Β', 1991 (μονογραφία).
* Η θέση του συνηγόρου υπερασπίσεως στην ποινική δίκη, 1992 (μονογραφία).
* Ποινική Δίκη και μέσα μαζικής ενημέρωσης, Μνήμη Ν. Φωτάκη, 1997.
* Παρατηρήσεις στις διατάξεις του Σχ. ΚΠΑ για τα αποδεικτικά μέσα, Ποιν. Χρον. ΜΕ', σ. 1079 επ.
* Καθήκον αληθείας, επαγγελματικό απόρρητο και ιδιωτικές έρευνες του συνη­γόρου, Ποιν. Χρον. ΜΖ', σ. 609 επ.
* Τραπεζικό απόρρητο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριό­τητες, τιμητικός τόμος για τον Γ.Α. Μαγκάκη, Αθήνα 1999.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Συμβ.Εφ. 1715/1993, Ποιν. Χρον. ΜΓ΄, σ. 1301.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Συμβ.Πλημμ. 102/1993, Ποιν. Χρον. ΜΓ΄, σ. 219.
* Παρατηρήσεις στο Βουλ. Συμβ.Πλημμ. 482/1992, Ποιν. Χρον. ΜΓ΄, σ. 729.
* Παρατηρήσεις στην Πλημμ. Καλαβρύτων 256/1992, Ποιν. Χρον. ΜΓ΄, σ. 1184.
* Έρευνες και κατασχέσεις σε δικηγορικά γραφεία, Ποιν. Χρον. ΜΕ΄, σ. 865 επ.
* Ερμηνευτικά ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην ποινική δίκη και σχετικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις, Δ 27, 1996, σ. 702 επ.
* Έννοια και λειτουργία του εγγράφου στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο, Φεβρουάριος 2000 (μονογραφία).
* Το έγγραφο ως αποδεικτικό μέσο στην ποινική δίκη, τιμητικός τόμος για Δ. Σπινέλλη, Αθήνα, 2001.
* Συνέπειες από τη διευρυμένη έννοια του εγγράφου (άρθρ. 13 στοιχ. γ΄ ΠΚ) στις μαγνητο-βιντεοταινίες και τους ψηφιακούς δίσκους (CD), Ποινικός Λόγος, 2001, σ. 1661 επ.
* Παρατηρήσεις στην Τριμ. Πλημμ. Πειρ. 1698/2001, Ποινικός Λόγος 2001, σ. 1148.
* Καταπολέμηση της Διαφθοράς των Κρατικών Λειτουργών και Υπαλλήλων (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου). Παρουσίαση, Ποινικός Λόγος, 2001, σ. 1613.
* Παρατηρήσεις στην Τριμ. Πλημμ. Ηρακλ. 60/1999, Ποιν. Χρον. ΝΑ΄ (2001) σ. 1107.
* Ν. 2928/2001 «Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠΔ και άλλες διατάξεις»,΄Εκθεση Επιστημ. Υπηρ. της Βουλής, Ποιν. Χρον. ΝΑ΄(2001) σ. 1013 επ.
* Ο θεσμός της υφ’ όρον απολύσεως,Ποιν. Χρον. ΝΒ΄ (2002), σ. 769 επ.
* Ν. 3064/2002 «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων» ΄Εκθεση Επιστημ. Υπηρ. της Βουλής, Ποιν. Χρον. ΝΒ΄ (2002), σ. 951 επ.
* Βιβλιοκρισία, Ε.Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά της ζωής, Ποινικός Λόγος, 2002, σ.887.
* Η ποινική αντιμετώπιση των μεταμοσχεύσεων, Ποιν. Χρον. ΝΓ΄ (2003) σ.481 επ.
* Ν. 3160/2003 «Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ΄Εκθεση Επιστημ. Υπηρ. της Βουλής, Ποινικός Λόγος, 2003, σ. 880 επ.
* Επίκαιροι προβληματισμοί σχετικά με τον θεσμό της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη, τιμητικός τόμος για Ν. Ανδρουλάκη, Αθήνα 2003.
* Η ποινική αντιμετώπιση των μεταμοσχεύσεων, Τιμητικός Τόμος Π. Καργάδου, 2004 σ. 375 επ.
* Η θέση του ψυχίατρου-πραγματογνώμονα στην ποινική δίκη, Τιμητικός Τόμος Ι. Μανωλεδάκη 2007 σ. 859 επ.
* Ζητήματα της διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης και νομική αξιολόγησής τους, Τιμητικός Τόμος Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, Ποιν. Χρον. ΝΗ΄ (2008) σ. 193 επ.
* Το ιατρικό απόρρητο, Τιμητικός Τόμος Κ. Κεραμέως, 2009 σ. 850 επ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ζητήματα απόδειξης στην ποινική διαδικασία : 9ο Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Ζητήματα απόδειξης στην ποινική διαδικασία : 9ο Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Βασικές έννοιες - Μετά και τον Ν. 4855/2021 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Βασικές έννοιες - Μετά και τον Ν. 4855/2021 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Εγκληματολογία: Περίβλεπτον Αλεξίφωτον; : Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2020 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - Βασικές έννοιες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 4η έκδ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Η Ποινική Δικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Τάσεις και Προκλήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Ποινικό Δίκαιο & Εγκληματολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Το Δικαίωμα Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη : Όψεις και όρια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Ποινικό δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Εμβάθυνση στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εμβάθυνση στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι - Βασικές έννοιες : Όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης - Προδικασία - Απόδειξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ποινικό δικονομικό δίκαιο: Βασικές έννοιες : Όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, προδικασία, απόδειξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Η απόδειξη στην ποινική δίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας : Παράθεση κατ' άρθρο σχετικών διατάξεων και νομολογίας - Ενημερωμένος με τους Ν. 3811/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3904/2010 και 3994/2011 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ : Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: IΙΙ: Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 81-188) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Η έννοια και λειτουργία του εγγράφου στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1991 Καθήκον μαρτυρίας και επαγγελματικό απόρρητο στην ποινική δίκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ζητήματα απόδειξης στην ποινική διαδικασία : 9ο Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2024 Ζητήματα απόδειξης στην ποινική διαδικασία : 9ο Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Βασικές έννοιες - Μετά και τον Ν. 4855/2021 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Βασικές έννοιες - Μετά και τον Ν. 4855/2021 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Εγκληματολογία: Περίβλεπτον Αλεξίφωτον; : Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2020 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - Βασικές έννοιες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 4η έκδ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Η Ποινική Δικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Τάσεις και Προκλήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Λεξικό Νομικής Ορολογίας : Ποινικό Δίκαιο & Εγκληματολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Το Δικαίωμα Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη : Όψεις και όρια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Ποινικό δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο : Βασικές έννοιες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Εμβάθυνση στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Εμβάθυνση στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι - Βασικές έννοιες : Όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης - Προδικασία - Απόδειξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ποινικό δικονομικό δίκαιο: Βασικές έννοιες : Όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, προδικασία, απόδειξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Η απόδειξη στην ποινική δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας : Παράθεση κατ' άρθρο σχετικών διατάξεων και νομολογίας - Ενημερωμένος με τους Ν. 3811/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3904/2010 και 3994/2011 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ : Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: IΙΙ: Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 81-188) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Η έννοια και λειτουργία του εγγράφου στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1991 Καθήκον μαρτυρίας και επαγγελματικό απόρρητο στην ποινική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα