Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - Γ' έκδοση
Βασικές έννοιες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-676-5
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 691 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στο παρόν αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο, σε έξι μέρη, οι βασικές έννοιες του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου: τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα ένδικα μέσα, οι έκτακτες διαδικασίες και η εκτέλεση των αποφάσεων.
Περιγραφή

Η νέα Γ’ έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ, τη νεότερη νομολογία και τις πρόσφατες θέσεις στη θεωρία. Στο παρόν αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο, σε έξι μέρη, οι βασικές έννοιες του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου: τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα ένδικα μέσα, οι έκτακτες διαδικασίες και η εκτέλεση των αποφάσεων.

Στο πρώτο μέρος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων, τα ποινικά δικαστήρια, η σύνθεση και η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, τα ειδικά ποινικά δικαστήρια, τα δικαστικά πρόσωπα και οι θεσμοί εξασφάλισης αμεροληψίας των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην ποινική δίωξη, στις διαδικαστικές πράξεις, τις προθεσμίες και τις ακυρότητες, στα προδικαστικά ζητήματα και το δεδικασμένο, στους διαδίκους της ποινικής δίκης, ενώ αναλύονται διεξοδικά η ανάκριση, οι ανακριτικές πράξεις και η περάτωσή της, η αποδεικτική διαδικασία, τα αποδεικτικά μέσα και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις καθώς και η διαδικασία των δικαστικών συμβουλίων. Στο τρίτο μέρος αναλύονται η προπαρασκευαστική και η επί του ακροατηρίου διαδικασία, και οι ειδικές διαδικασίες. Το τέταρτο μέρος αναφέρεται στην έφεση και την αίτηση αναίρεσης. Στο πέμπτο μέρος αναλύονται η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, η αποκατάσταση και η αποζημίωση και στο έκτο μέρος η εκτέλεση των αποφάσεων.

Το περιεχόμενο του βιβλίου συνδυάζει κατά τον καλύτερο τρόπο θεωρία και πράξη: οι λύσεις που δίδονται δεν αποτελούν μόνο θεωρητικές κατασκευές, αλλά έχουν μεγάλη πρακτική εφαρμογή για όλους τους εμπλεκόμενους στην ποινική προδικασία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ    VII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ    IX

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ    ΧΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     ΧΙΙΙ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ     XXΙΧ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ     1

Α. Ορισμός του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου     1

Β. ΄Εννοια, φύση και σκοπός της ποινικής δίκης     2

Γ. Η ανάγκη προστασίας του ατόμου     5

Δ. Οι πηγές του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου     6

Ε. Η Ερμηνεία των κανόνων του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου     7

ΣΤ. Τα δικονομικά συστήματα     9

Ι. Το κατηγορητικό σύστημα     10

ΙΙ. Το εξεταστικό σύστημα     10

ΙΙΙ. Το μικτό σύστημα     11

Ζ. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές     12

Ι. Η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας     12

ΙΙ. Η αρχή της δικαστικής ακρόασης     13

ΙΙΙ. Η αρχή του νόμιμου ή φυσικού δικαστή     14

ΙV. Η αρχή της δίκαιης δίκης ( fair trial)     14

V. Το τεκμήριο της αθωότητας     15

VΙ. Η αρχή της ταχείας διεξαγωγής της δίκης ή της επιταχύνσεως     16

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ   

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ   

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Α. Η Δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων     17

Ι. Οι διακρίσεις της ποινικής δικαιοδοσίας     17

ΙΙ. Η έκταση της ποινικής δικαιοδοσίας και οι εξαιρέσεις     19

Β. Τα ποινικά δικαστήρια     22

Ι. Προβλήματα σύνθεσης των ποινικών δικαστηρίων     22

ΙΙ. Τα ποινικά δικαστήρια, η σύνθεση και η καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους     

27

1. Το πταισματοδικείο     28

2. Το μονομελές πλημμελειοδικείο     28

3. Το τριμελές πλημμελειοδικείο     29

4. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο     30

5. Το μεικτό ορκωτό εφετείο     32

6. Το μονομελές εφετείο Κακουργημάτων     33

7. Το τριμελές εφετείο     33

8. Το Πενταμελές Εφετείο     35

ΙΙΙ. Τα ειδικά ποινικά δικαστήρια     36

1. Τα δικαστήρια ανηλίκων     36

2. Στρατιωτικά δικαστήρια     38

3. Το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 Συντ     40

4. Ο Άρειος Πάγος     41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Α. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας     43

Β. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες     44

Ι. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα     44

ΙΙ. Η κατά τόπο αρμοδιότητα     47

1. Εγκλήματα που τελέσθηκαν με έντυπο     48

2. Εγκλήματα που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή     49

3. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος     49

4. Προτίμηση μεταξύ περισσοτέρων δικαστηρίων ή ανακριτικών υπαλλήλων     

50

5. ΄Ενσταση τοπικής αναρμοδιότητας     50

ΙΙΙ. Αρμοδιότητα λόγω συνάφειας     52

IV. Η αρμοδιότητα λόγω συμμετοχής ή συναιτιότητας     54

V. Η αρμοδιότητα κατά παραπομπή     56

VI. Κανονισμός της αρμοδιότητας     59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Α. Τα υπό στενή έννοια δικαστικά πρόσωπα     63

Ι. Ο ποινικός δικαστής     63

ΙΙ. Ο εισαγγελέας     65

1. Έννοια και αποστολή     65

2. Νομική θέση     67

3. Οι θεμελιώδεις αρχές της εισαγγελικής αρχής     69

ΙΙΙ. Οι γραμματείς των δικαστηρίων     70

Β. Τα υπό ευρεία έννοια δικαστικά πρόσωπα     71

Ι. Οι δημόσιοι κατήγοροι     71

ΙΙ. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι     73

1. Γενικοί και ειδικοί     73

2. Δικαστικοί και αστυνομικοί-διοικητικοί     75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Α. Γενικές παρατηρήσεις     77

Β. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή     78

Ι. Οι λόγοι αποκλεισμού     78

ΙΙ. Οι λόγοι εξαίρεσης     80

ΙΙΙ. Αποχή     87

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 

Α. Εισαγωγή     91

Ι. Έννοια     91

ΙΙ. Οι βασικές αρχές της ποινικής δίωξης     92

1. Η αρχή της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων     92

2. Η αρχή της αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων (Offizialprinzip)     

92

3. Η αρχή της νομιμότητας ή υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων και η αρχή της σκοπιμότητας   

93

Β. Η κίνηση ή έναρξη της ποινικής δίωξης     96

Ι. Τρόποι γνώσης των εγκλημάτων     96

1. Η προσωπική γνώση του εισαγγελέα     96

2. Η υποβολή έγκλησης, μήνυσης και αίτησης της αρχής     97

3. Η ανακοίνωση των εγκλημάτων     98

4. Η αναγγελία των εγκλημάτων από ιδιώτες     100

5. Η ανακοίνωση από τον Συνήγορο του πολίτη     101

6. Η αστυνομική προανάκριση     101

ΙΙ. Αρχειοθέτηση της μήνυσης ή της αναφοράς-Απόρριψη της έγκλησης     

103

ΙΙΙ. Η προκαταρκτική εξέταση     107

ΙV. Οι συνέπειες της κίνησης της ποινικής δίωξης     111

1. Αδυναμία ανάκλησης της ποινικής δίωξης     111

2. Η εκκρεμοδικία     112

3. Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης     113

4. Η απόκτηση της ιδιότητας του κατηγορουμένου     114

5. Το αμετάβλητο της τοπικής αρμοδιότητας     114

Γ. Δικονομικές ή διαδικαστικές προϋποθέσεις     114

Ι. Γενικά     114

ΙΙ. Οι ειδικές προϋποθέσεις δίωξης     116

1. Η έγκληση     116

2. Η αίτηση δίωξης     122

3. Η άδεια δίωξης     123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ 

Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις     125

Ι. Γενικά     125

ΙΙ. Εκθέσεις     126

ΙΙΙ. Οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις     127

1. Επίδοση     127

2. Κοινοποίηση     131

Β. Οι προθεσμίες     131

Ι. ΄Εννοια και διακρίσεις προθεσμιών     131

ΙΙ. Προθεσμία εμφάνισης στο ακροατήριο     132

ΙΙΙ. Υπολογισμός των προθεσμιών     133

Γ. Οι δικονομικές ακυρότητες     134

Ι. Γενικά     134

ΙΙ. Οι απόλυτες ακυρότητες     134

ΙΙΙ. Οι σχετικές ακυρότητες     138

ΙV. Διαφορές ανάμεσα στις απόλυτες και σχετικές ακυρότητες     140

V. Κήρυξη της ακυρότητας     141

VΙ. Συνέπειες της ακυρότητας     142

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ 

Α. Προδικαστικά ζητήματα     143

Ι. Ποινικά προδικαστικά ζητήματα     143

ΙΙ. Προδικαστικά ζητήματα αστικής φύσης στην ποινική δίκη     144

ΙΙΙ. Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη     145

ΙV. Ισχύς της απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου     146

V. Προδικαστικά ζητήματα διοικητικής φύσης στην ποινική δίκη     147

Β. Το δεδικασμένο     147

Ι. Γενικά     147

ΙΙ. Προϋποθέσεις     149

ΙΙΙ. Ειδικότερες περιπτώσεις     151

1. Μεταβολή της κατηγορίας     151

2. Κατ’ ιδέαν συρροή     152

3. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα     153

4. Διαρκές έγκλημα     153

5. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα     154

6. Κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα τελούμενο έγκλημα     154

IV. Τα βουλεύματα     155

V. Αποφάσεις αλλοδαπών ποινικών δικαστηρίων     155

VI. Εξαιρέσεις     156

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ 

Α. Έννοια και σκοπός     159

Β. Βασικές αρχές     160

Ι. Η αρχή της αυτεπάγγελτης συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού ή αρχή της ανάκρισης     

160

ΙΙ. Η αρχή της έγγραφης διαδικασίας     161

ΙΙΙ. Η αρχή της εξωτερικής μυστικότητας     161

IV. Η αρχή της αναγκαιότητας     162

V. Η αρχή της απαγόρευσης του υπερμέτρου     162

VI. Η αρχή της αναλογικότητας με στενή έννοια     163

VII. Η αρχή της προσφορότητας ή καταλληλότητας     163

VIII. Η αρχή του προσήκοντος βαθμού υπονοίας     163

ΙΧ. Η αρχή της απαγόρευσης της αυτοενοχοποίησης     164

Γ. Η ανάκριση     164

Ι. Η προανάκριση     165

ΙΙ. Η κύρια ανάκριση     167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 

Α. Ο κατηγορούμενος     169

Ι. Ο προσδιορισμός του κατηγορουμένου     169

ΙΙ. Η διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου     170

ΙΙΙ. Η θέση του κατηγορουμένου     171

IV. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου     172

1. Το δικαίωμα διορισμού συνηγόρου     172

2. Το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο     174

3. Το δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη   

176

4. Το δικαίωμα ανακοίνωσης των εγγράφων της ανάκρισης     177

5. Το δικαίωμα παροχής προθεσμίας προς απολογία     179

6. Το δικαίωμα ενημέρωσης του κατηγορουμένου για τα δικαιώματά του     

180

7. Το δικαίωμα πληροφόρησης της κατηγορίας     181

8. Το δικαίωμα απολογίας του κατηγορουμένου     182

9. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου προς υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής αποδείξεων     

183

10. Το δικαίωμα σιωπής     184

V. Ο συνήγορος υπεράσπισης     186

Β. Ο πολιτικώς ενάγων     189

Ι. Η θέση του πολιτικώς ενάγοντος     189

1. Γενικά     189

2. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην προδικασία     197

3. Ειδικά ζητήματα     199

ΙΙ. Τα δικαιώματά του     203

Γ. Ο αστικώς υπεύθυνος     204

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Α. Βασικές έννοιες της αποδεικτικής διαδικασίας     207

Ι. Απόδειξη     207

1. Έννοια     207

2. Αντικείμενο της απόδειξης     208

3. Διακρίσεις της απόδειξης     211

ΙΙ. Τα συστήματα απόδειξης     212

1. Εισαγωγή     212

2. Το προϊσχύσαν σύστημα των «νομικών αποδείξεων»     215

3. Το σύστημα της ηθικής απόδειξης     218

α. Ιστορική εξέλιξη     218

β. Το νυν ισχύον σύστημα της ηθικής απόδειξης     219

Β. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα     221

Ι. Τα προσωπικά αποδεικτικά μέσα     222

1. Οι μάρτυρες     222

α. Η έννοια και αναγκαιότητα της μαρτυρίας     222

β. Οι «εξ ακοής μάρτυρες» και τα «πρόσωπα εμπιστοσύνης»     225

γ. Οι μάρτυρες του στέμματος     230

δ. Καθήκοντα των μαρτύρων     231

αα) Το καθήκον εμφάνισης     232

ββ) Το καθήκον όρκισης     233

γγ) Το καθήκον κατάθεσης     235

δδ) Το καθήκον αλήθειας     246

ε. Ασυμβίσταση εξέταση μάρτυρα στο ακροατήριο     247

στ. Μαρτυρία συγκατηγορουμένου     251

ζ. Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας     

254

η. Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας    255

2. Η ομολογία του κατηγορουμένου     256

3. Η πραγματογνωμοσύνη     260

α. Ο πραγματογνώμονας ως αποδεικτικό μέσο     260

β. Περιπτώσεις ανικανότητας και ασυμβίβαστα     263

γ. Η εξαίρεση των πραγματογνωμόνων     264

δ. Η υποχρέωση αποδοχής διορισμού πραγματογνωμόνων     267

ε. Πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα     270

στ. Ειδικές μορφές πραγματογνωμοσύνης     271

αα) Η προκαταρκτική εξέταση     271

ββ) Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη     272

γγ) Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη     274

δδ) Η ανάλυση DNA (γενετικό δακτυλικό αποτύπωμα)     275

εε) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά     

278

στστ) Η εκτίμηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης     279

ζ. Οι τεχνικοί σύμβουλοι     281

η. Οι διερμηνείς     284

ΙΙ. Τα πραγματικά αποδεικτικά μέσα     286

1. Οι ενδείξεις     286

2. Η αυτοψία     288

3. Τα έγγραφα     292

α. Η δικονομική έννοια των εγγράφων     292

β. Είδη εγγράφων     299

αα) Δημόσια και ιδιωτικά     299

ββ) Πρωτότυπα, αντίγραφα και φωτοτυπίες     302

γγ) Σχέδια, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες     304

δδ) Ξενόγλωσσα έγγραφα     305

εε) Αντικείμενα αυτοψίας     308

στστ) Έγγραφα αποτελούντα το υλικό αντικείμενο ή το σώμα του εγκλήματος ή τη βάση του εγκλήματος     

309

ζζ) Επιστολές, τηλεγραφήματα, τηλετυπήματα και τηλεομοιοτυπίες     

309

ηη) Οι Μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες και το «ηλεκτρονικό έγγραφο»     

312

θθ) ΄Εγγραφα αυξημένης αποδεικτικής δύναμης     317

Γ. Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις     327

Ι. Το πρόβλημα     327

ΙΙ. Οι υφιστάμενες διατάξεις     338

ΙΙΙ. Συμπέρασμα     342

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Α. Γενικά     343

Β. Οι επί μέρους ανακριτικές πράξεις     345

Ι. Οι έρευνες     345

1. Κατ’ οίκον έρευνα     346

2. Η σωματική έρευνα     349

3. Ειδικές περιπτώσεις     351

α. Έρευνα σε γραφείο δικηγόρου     351

β. Προληπτικές σωματικές έρευνες     352

ΙΙ. Η κατάσχεση     352

1. Κατάσχεση στις τράπεζες και άλλα ιδρύματα     353

2. Κατάσχεση εγγράφων (επαγγελματικό απόρρητο)     355

3. Κατάσχεση εντύπων     358

4. Κατάσχεση επιστολών     358

5. Φύλαξη και σφράγιση των κατασχεθέντων     359

6. Αντίγραφα και φωτογραφίες των κατασχεθέντων- Άρση της κατάσχεσης     

359

ΙΙΙ. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων (άρ¬θρο 253Α ΚΠΔ)   

360

1. Οι επί μέρους ειδικές ανακριτικές πράξεις     360

2. Οι προϋποθέσεις διενεργείας των ειδικών ανακριτικών πράξεων     366

ΙV. Οι ανακριτικές πράξεις  επί εγκλημάτων διαφθοράς (άρθρο 253β ΚΠΔ)     

368

V. Η σύλληψη του κατηγορουμένου     368

1. Η σύλληψη στα αυτόφωρα εγκλήματα     369

2. Η σύλληψη με δικαστικό ένταλμα     370

α. Προϋποθέσεις     370

β. Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης     372

3. Η προσαγωγή του κατηγορουμένου     374

VΙ. Η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου και οι περιοριστικοί όροι     

377

1. Γενικά     377

2. Προϋποθέσεις έκδοσης του εντάλματος προσωρινής κράτησης και προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου   

378

3. Διάρκεια της προσωρινής κράτησης     386

4. Περιοριστικοί όροι     391

5. Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων     395

6. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα    395

7. Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση     396

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ 

Α. Περάτωση της προανάκρισης     397

Β. Περάτωση της κύριας ανάκρισης     399

Ι. Τυπική περάτωση     399

ΙΙ. Ουσιαστική περάτωση     401

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Α. Γενικά     407

Β. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών     410

Γ. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου Εφετών     414

Δ. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου του Αρείου Πάγου     416

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α. Γενικές παρατηρήσεις     419

Β. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες    419

1. Η κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο     420

α. Κλητήριο θέσπισμα και κλήση προς εμφάνιση     420

β. Η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση     

422

γ. Η γνωστοποίηση των μαρτύρων και η κλήτευση τους     424

δ. Η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος     426

Γ. Η προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος     427

Δ. Απόσυρση της υπόθεσης     433

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΕΠ’ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α. Γενικές παρατηρήσεις     435

Β. Οι θεμελιώδεις αρχές της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας     435

1. Η αρχή της δημοσιότητας     435

2. Η αρχή της προφορικότητας     439

3. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης     444

4. Η αρχή της συγκεντρωτικής διαδικασίας     446

5. Η συμπεριφορά του δικαστή     446

Γ. Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση     447

Δ. Έναρξη της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας     451

Ε. Ένδικα βοηθήματα επί ερήμην καταδίκης του κατηγορουμένου     454

1. Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ)     455

2. Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης (άρθρο 430 ΚΠΔ)     459

ΣΤ. Η αποδεικτική διαδικασία     461

1. Γενικές παρατηρήσεις     461

2 . Οι βασικές αρχές     464

α. Η υποχρέωση διασαφήνισης της κατηγορούμενης πράξης     464

β. Το δικαίωμα αποδείξεως     466

γ. Η αρχή της αμεσότητας     471

αα) Η «αρχή της άμεσης προσωπικής επαφής»     472

ββ) Η «αρχή του εγγύτερου αποδεικτικού μέσου»     476

δ. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις     

481

αα) Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων     481

ββ) Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις     483

ε. Η αρχή «in dubio pro reo»     487

3. Η εξέταση των αποδεικτικών μέσων     489

α. Οι  μάρτυρες     489

β. Πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι και αυτοψία     492

γ. Ανάγνωση εγγράφων     494

δ. Η απολογία του κατηγορουμένου     499

ε. Συμπληρωματικές έρευνες     500

Ζ. Οι αγορεύσεις     501

Η. Η ποινική απόφαση     502

1. Το περιεχόμενό της     502

2. Η δημοσίευση της απόφασης     505

3. Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης και των πρακτικών     507

Θ. Η ανακοπή λιπομαρτυρίας (άρθρο 232 ΚΠΔ)     511

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α. Η συνοπτική διαδικασία     513

1. Η επ’ αυτοφώρω διαδικασία     513

α. Στα πταίσματα (άρθρα 409 επ. ΚΠΔ)     514

β. Στα πλημμελήματα (άρθρα 417 επ. ΚΠΔ)     515

2. Η διαδικασία των βεβαιουμένων με έκθεση εγκλημάτων     519

Β. Η διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων     521

1. Στα πλημμελήματα (άρθρα 428 και 429 ΚΠΔ)     521

2. Στα κακουργήματα (άρθρο 432 ΚΠΔ)     522

Γ. Η Δικαστική συνδρομή     525

1. Η έκδοση     525

α. Πότε επιτρέπεται     526

β. Πότε απαγορεύεται     527

γ. Η αρχή της ειδικότητας     529

δ. Αίτηση για έκδοση     530

ε. Συζήτηση για την έκδοση     533

2. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής     536

α. Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις     536

β. Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις    536

γ. Μεταγωγή κρατουμένου για εξέταση     537

δ. Διαβίβαση των πειστηρίων     538

3. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης     538

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Α. Έννοια και διακρίσεις     541

Β. Γενικές αρχές στα ένδικα μέσα     544

1. Η αρχή της άπαξ άσκησης     544

2. Το έννομο συμφέρον     545

Γ. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού     546

1. Πρόσωπο δικαιούμενο σε άσκηση του ένδικου μέσου     546

2. Το επιτρεπτό της άσκησης ορισμένου ενδίκου μέσου κατά συγκεκριμένου βουλεύματος ή απόφασης     

549

3. Η εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου     549

4. Η άσκηση του ενδίκου μέσου κατά τους νόμιμους τύπους     552

5. Να μην έχει γίνει παραίτηση από το ένδικο μέσο     553

Δ. Το απαράδεκτο του ενδίκου μέσου     555

Ε. Τα αποτελέσματα της άσκησης των ένδικων μέσων     556

1. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα     557

2. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα     558

3. Το επεκτατικό αποτέλεσμα     561

4. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου     564

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΕΦΕΣΗ 

Α. Γενικές παρατηρήσεις     569

Β. Η έφεση κατά βουλευμάτων     570

1. Δικαιούμενα πρόσωπα και εκκαλούμενα βουλεύματα     570

2. Διαδικασία στο συμβούλιο εφετών     572

Γ. Η έφεση κατά αποφάσεων     573

1. Δικαιούμενα πρόσωπα     573

2. Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο     577

α. Προπαρασκευαστική διαδικασία (άρθρο 500 ΚΠΔ)     578

β. Η κύρια συζήτηση (άρθρο 501 § 1 ΚΠΔ)     579

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 

Α. Γενικές παρατηρήσεις     583

Β. Η αίτηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων     584

1. Δικαιούμενα πρόσωπα     584

2. Οι λόγοι αναίρεσης     585

α. Η απόλυτη ακυρότητα     585

β. Η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης     

588

γ. Η παραβίαση του δεδικασμένου (άρθρο 57 ΚΠΔ)     589

δ. Η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας     591

ε. Η παρά τον νόμο απόρριψη της έφεσης κατά βουλεύματος ως απαράδεκτης (άρθρο 476 ΚΠΔ)     

596

στ. Η υπέρβαση εξουσίας     596

3. Συζήτηση της αίτησης αναίρεσης     600

Γ. Η αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεων     601

1. Αποφάσεις υποκείμενες σε αναίρεση     601

2. Δικαιούμενα πρόσωπα     602

3. Η προθεσμία της αναίρεσης (άρθρο 507 ΚΠΔ)       604

4. Οι λόγοι αναίρεσης     605

α. Η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο (άρθρο 171 §§ 1 και 2 ΚΠΔ)     

605

β. Η σχετική ακυρότητα στο ακροατήριο (άρθρο 170 § 1 ΚΠΔ) και η έλλειψη ακρόασης (άρθρο 170 § 2 ΚΠΔ)     

609

γ. Η παράβαση των διατάξεων για την δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρα 339, 330 και 331 ΚΠΔ)     

611

δ. Η έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας     611

ε. Η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης     

616

στ. Η παραβίαση του δεδικασμένου (άρθρο 57 ΚΠΔ)     617

ζ. Η καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του δικαστηρίου     618

η. Η υπέρβαση εξουσίας     619

4. Διαδικασία και απόφαση     622

5. Η αίτηση ανάκλησης    624

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Α. Γενικές παρατηρήσεις     627

Β. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας     628

1. Περιπτώσεις επανάληψης σε όφελος του καταδικασθέντος (άρθρο 525 ΚΠΔ)     

628

2. Περιπτώσεις επανάληψης σε βάρος του αθωωθέντος (άρθρο 526 ΚΠΔ)     

633

3. Δικαιούμενα πρόσωπα και διαδικασία     633

Γ. Η αποκατάσταση     635

Δ. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν    636

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Α. Γενικές παρατηρήσεις    641

Β. Οι εκτελεστές αποφάσεις και τα όργανα εκτέλεσης    641

1. Η εκτέλεση    643

2. Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων    644

3. Εκτέλεση της ποινής     646

4. Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής     647

5. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση     650

α. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασμένου     650

β. Αμφιβολίες σχετικά με το είδος ή τη διάρκεια της ποινής     652

6. Τέλος των ποινών     653

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ      655

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ     657

Σχετιζόμενα προϊόντα