Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
Βασικές έννοιες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-128-9
Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 655 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στο παρόν αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο, σε πέντε μέρη μέρη, βασικές έννοιες του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου: τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα ένδικα μέσα και οι έκτακτες διαδικασίες.
Περιγραφή

Στο παρόν αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο, σε πέντε μέρη μέρη, βασικές έννοιες του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου: τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα ένδικα μέσα και οι έκτακτες διαδικασίες.

Στο πρώτο μέρος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων, τα ποινικά δικαστήρια, η σύνθεση και η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, τα ειδικά ποινικά δικαστήρια, τα δικαστικά πρόσωπα και οι θεσμοί εξασφάλισης αμεροληψίας των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην ποινική δίωξη, στις διαδικαστικές πράξεις, τις προθεσμίες και τις ακυρότητες, στα προδικαστικά ζητήματα και το δεδικασμένο, στους διαδίκους της ποινικής δίκης, ενώ αναλύονται διεξοδικά η ανάκριση, οι ανακριτικές πράξεις και η περάτωσή της, η αποδεικτική διαδικασία, τα αποδεικτικά μέσα και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις καθώς και η διαδικασία των δικαστικών συμβουλίων.

Στο τρίτο μέρος αναλύονται η προπαρασκευαρστική και η επί του ακροατηρίου διαδικασία, και οι ειδικές δικαδικασίες.

Το τέταρτο αναφέρεται στην έφεση και την αίτηση αναίρεσης και τέλος στο πέμπτο μέρος αναλύονται η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, η αποκατάσταση και η αποζημίωση.

Το περιεχόμενο του βιβλίου συνδυάζει κατά τον καλύτερο τρόπο θεωρία και πράξη: οι λύσεις που δίδονται δεν αποτελούν μόνο θεωρητικές κατασκευές, αλλά έχουν μεγάλη πρακτική εφαρμογή για όλους τους εμπλεκόμενους στην ποινική προδικασία.