Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας ,1ος τ
Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4548/2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0158-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2023
2η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 8/5/2025
€ 133.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1304 σελ.
Περιγραφή
Η 2η έκδοση του δίτομου έργου «Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας» κρίθηκε απαραίτητη για διάφορους λόγους: από την πρώτη έκδοση (2020) μέχρι σήμερα υπήρξαν σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας (περιορισμένες αλλαγές στο Ν 4548/2018, νέος νόμος περί Γ.Ε.ΜΗ. - Ν 4919/2022, ο νέος νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης - Ν 4706/2020, τροποποίηση του Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς με το Ν 5055/2023, νέες οδηγίες ή προτάσεις οδηγιών για ζητήματα λογιστικού και εταιρικού δικαίου).
Περαιτέρω κατά τα πέντε πρώτα έτη εφαρμογής του Ν 4548/2018 παρήχθησαν σημαντική νομολογία και βιβλιογραφία, οι οποίες έπρεπε να ληφθούν υπόψη.
Τέλος εντοπίστηκαν νέα νομικά ζητήματα, τα οποία έπρεπε να αναπτυχθούν.
Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 1-95 και ο 2ος τόμος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων, 96-190 του Ν 4548/2018. Κάθε άρθρο, πέραν του ερμηνευτικού του κειμένου, συνοδεύεται από το απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης και ειδική βιβλιογραφία, ενώ υπό το άρθρο 12 έχουν τεθεί ως Παράρτημα τα ζητήματα δημοσιότητας υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών.
Η ερμηνεία είναι προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή, χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων.
Στόχος του έργου είναι να παράσχει στην επιστημονική κοινότητα και σε κάθε ενασχολούμενο με τις ανώνυμες εταιρίες (δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων κ.λπ.) μία συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του δικαίου της ΑΕ.

Add: 2023-11-22 11:59:47 - Upd: 2024-02-02 17:59:37