Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  •  
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 1 εγγραφές
Διεύθυνση
Αν. Τσόχα 36
11521 Αθήνα
Τηλέφωνο
213 1335 100
Fax
Email
info@iep.edu.gr
Ιστορικό
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι επιτελικός επιστημονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Γνωμοδοτεί ή εισηγείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος του/της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει.
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες