Η αξίωση αποκατάστασης της ζημίας από οριζόντια σύμπραξη επιχειρήσεων (καρτέλ) κατά το Ν 4529/2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0222-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2024
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 26/7/2025
€ 67.15 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
688 σελ.
Περιγραφή
Με γνώμονα το πλαίσιο της αδικοπρακτικής ευθύνης του κοινού δικαίου δεν μπορούν να κατανοηθούν επαρκώς και να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι ιδιαιτερότητες των αποζημιωτικών αγωγών από καρτέλ και εν γένει από παραβάσεις των ενωσιακών και ελληνικών κανόνων ανταγωνισμού. Αρκεί να αναφερθούν ο μυστικός χαρακτήρας και οι βλαπτικές-καταστροφικές συνέπειες των οριζόντιων συμπράξεων (καρτέλ) στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, στους θιγόμενους και στη γενική οικονομία, η δεσμευτικότητα των απρόσβλητων αποφάσεων των αρχών ανταγωνισμού/δικαστηρίων, ο απροσδιόριστος αριθμός (συνήθως σε χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια) των ζημιωθέντων, η πολυπλοκότητα των υποθέσεων αυτών, ιδίως δε ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των αγωγών αποζημίωσης.
Οι διαφορές από το κοινό δίκαιο εντοπίζονται σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της αποζημιωτικής αγωγής και δίκης, ήτοι
ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
παράνομο καιζημία,
υπαιτιότητα και αιτιώδη συνάφεια,
πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία,
παραγραφή και απόδοση της κτηθείσας ωφέλειας του παραβάτη με ζημία του ζημιωθέντος.
Το παρόν έργο στοχεύει στην αποτελεσματική άσκηση αγωγών αποζημίωσης από καρτέλ, αφενός για τη διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας των κανόνων ανταγωνισμού μέσω της ανάπτυξης αποτροπής επ’ ωφελεία των καταναλωτών και αφετέρου για την αποκατάσταση της πλήρους ζημίας κάθε ζημιωθέντος.
Το βιβλίο απευθύνεται σε νομικούς, δικηγόρους, δικαστές και σε όσους είναι υπεύθυνοι για την κανονιστική συμμόρφωση ή συμμετέχουν σε competition compliance programmes.

Add: 2024-01-29 16:28:33 - Upd: 2024-01-29 16:28:33