Ανώνυμες Εταιρίες - Τόμος Ι - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-747-7
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 20/5/2025
€ 127.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 1369 σελ.
Περιγραφή
Το παρόν έργο αποτελεί την πληρέστερη κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 4548/2018, καλύπτοντας όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας. Ο ν. 4548/2018 δημιούργησε ένα «νέο» δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, αφού αντικατέστησε τον παλαιότερο αντίστοιχο ν. 2190/20. Βέβαια, διατάξεις αυτού του τελευταίου νόμου ενσωματώθηκαν στον πρώτο, συχνά με βελτιώσεις, ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν η εμπειρία από την πολύχρονη εφαρμογή των προηγούμενων ισχυουσών διατάξεων. Ο ν. 4548/2018, επιπλέον, εισήγαγε καινοτομίες στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο, τις περισσότερες φορές, πάντως, μεταφέροντας σε αυτό ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου. Αυτό το πλαίσιο ιδεών διαμορφώνει και το πεδίο που καλύπτει το παρόν έργο της ερμηνείας των άρθρων του ν. 4548/2018, ο οποίος παραμένει «νέος», σε συνάρτηση με τον «παλαιό» ν. 2190/20, πλην όμως ήδη έχει διανύσει κάποια έτη εφαρμογής, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, επιτρέποντας μια πλήρη και ασφαλή ερμηνευτική προσέγγιση όλων των επιμέρους ζητημάτων.
Το έργο, επομένως, αποσκοπεί να καταστεί, πρώτον, ένα πλήρες και απαραίτητο βοήθημα για αυτούς που ασχολούνται με το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας και, δεύτερον, πηγή περαιτέρω προβληματισμών, σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων του ν. 4548/2018 και των –πρακτικών και θεωρητικών– ζητημάτων που προκαλούν καθένα από αυτά. Υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, για τα επιμέρους ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, συνέστησαν έναν πρωταρχικό οδηγό, για τη διαμόρφωση των απόψεων καθενός από τους συγγραφείς. Από την άλλη πλευρά, συχνά, η κατανόηση και, κυρίως, η ερμηνευτική προσέγγιση ρυθμίσεων που βασίζονται στο ενωσιακό δίκαιο ή σε νομοθεσία άλλου κράτους κατέστησαν επιτακτική την προσφυγή και σε αλλοδαπή βιβλιογραφία και νομολογία. Ιδιαίτερα δε η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλούσια πλέον, συνιστά βασική πηγή για την άντληση λύσεων που μεταφέρονται στο επίπεδο των εθνικών δικαίων και, για αυτόν τον λόγο, κρίθηκε επιτακτικό να αναλυθεί σε χωριστό τμήμα του έργου, χάριν της πληρότητάς της.

Add: 2023-12-08 10:43:01 - Upd: 2023-12-08 10:43:01