50χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Εμπειρία και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου
50 Years European Parliament
Experience and Perspectives
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6757-19-8
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 10.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 517 γρ, 228 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται οι εισηγήσεις:
- Δημήτριος Γ. Σιούφας, "Χαιρετισμός του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων"
- Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, "Χαιρετισμός της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου"
- Giuseppe de Vergottini, "Introductory remarks"

Ιστορική διαδρομή και προοπτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- Mathieu Bertrand, "Le Parlement europeen face aux defies de la democratie"
- Joop TH. J. van den Berg, "European Parliament and National Parliaments: Are they comparable?"
- Andreas Maurer, "From Talking Shop to Working Parliament: The Change of the European Parliament Functions and its Imlications for the European Parliament`s Profile"
- Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου, "Η ομοσπονδιακή αρχή διττής νομιμοποίησης και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

II. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ελληνική εμπειρία

- Παρεμβάσεις: Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα, Γεώργιος Παπαστάμκος, Σταύρος Λαμπρινίδης, Γεώργιος Τούσσας, Δημήτριος Παπαδημούλης

III. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέρος της θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης

- Νικόλαος Σκανδάμης, "Δημοκρατικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης"
- Joachim Wintzer, "The Way Towards Direct Elections of the European Parliament in 1979"
- Stelios Perrakis, "Le Parlement europeen et la promotion et protection des droits de l`homme. Esquisse d`une action plurielle"
- Anne - Marie Le Pourhiet, "Parlement europeen et parlements nationaux: concurrence legislative et conflit de souverainete"
- Paola Bilancia, "The Role and Power of European and National Parliaments in the Dynamics of Integration"
- Rudolf Streinz, "European Parliament and National Parliaments: The German Experience"
- Αστέριος Πλιάκος, "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια: από την αντιπαλότητα στην κοινή μάχη για τον εκδημοκρατισμό και τη νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
- Gerrit Voerman, "From Federation to Party? The Formation of Political Parties in the European Union"