Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος
The Fourth Crusade and the Greek World
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-371-045-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 52.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 28 εκ., 1,478 γρ., 471 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:

- Χρύσα Μαλτέζου, "Βυζάντιο - Βενετία: μια σχέση αγάπης και μίσος"
- Ιουλιανή Χρυστοστομίδου, "Η διείσδυση της δυτικής οικονομικής στη Βυζαντινή αυτοκρατορία"
- Πάρις Γουναρίδης, "Η εικόνα των Λατίνων"
- Νίκος Γ. Μοσχονάς, "Οι σταυροφορίες· το όραμα και η δράση"
- Ταξιάρχης Γ. Κόλιας, "Βυζάντιο και σταυροφορίες: Η διαχείριση της σταυροφορικής κίνησης. Ένα γενικό πλαίσιο".
- Μαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου, "Η Δ΄ Σταυροφία: Οργάνωση της κίνησης και παρέκκλιση των στόχων"
- Κατερίνα Νικολάου, "Οι πρωταγωνιστές της Δ΄ Σταυροφορίας"
- Αλκμήνη Σταυρίδου - Ζαφράκα, "Η δυναστική κρίση στο Βυζάντιο"
- Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής, "Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 κατά τις δυτικές πηγές. Ερμηνευτική προσέγγιση στο ζήτημα της "εκτροπής"".
- Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη - Κοκκίνη, "Βυζαντινές πηγές για την άλωση του 1204"
- Κώστας Γ. Τσικνάκης, "Ο διαμελισμός της αυτοκρατορίας από τους σταυροφόρους"
- Ηλίας Γιαρένης, "Τα κράτη της Νίκαιας, της Ηπείρου και της Τραπεζούντας έως το 1230. Δράση, αντιπαραθέσεις, αντοχές και συμβιβασμοί".
- Χαράλαμπος Γάσπαρης, "Ο ελληνισμός μετά την άλωση του 1204"
- Σπύρος Ν. Τρωιάνος, "Το δίκαιο στα χρόνια της Δ΄ σταυροφορίας. Δυτικές επιδράσεις"
- Αθηνά Κόλια - Δερμιτζάκη, "Λεηλασία και μεταφορά λαφύρων και κινητών πολιτισμικών αγαθών στη Δύση"
- Στέλιος Λαμπάκης, "Οι ελληνομαθείς λόγιοι στο πλαίσιο των πνευματικών αλληλεπιδράσεων Ανατολής - Δύσης από τον 12ο έως τον 14ο αιώνα"
- Αγγελική Πανοπούλου, "Οι συνέπειες της σταυροφορίας στο εκκλησιαστικό πεδίο. Πνευματική δικαιοδοσία, επιρροές και ανατροπές".
- Αναστασία Παπαδία - Λάλα, "Τα μετά το 1204. Ιστορικές πραγματικότητες και ιδεολογικές κατευθύνσεις στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος - 18ος αιώνες)".
- Μαρία Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, "Η τέταρτη σταυροφορία και οι επιπτώσεις στα Βαλκάνια"
- Αθανάσιος Κονδύλης, "Χρονολόγιο της Δ΄ σταυροφορίας"

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΒΕΝΕΤΙΑ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ, Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ· ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Γ. ΚΟΛΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Η Δ΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Δ΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΛΚΜΗΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, Η ΔΥΝΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΕΚΤΡΟΠΗΣ»
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΤΣΑ ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1204
ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ, ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 1230. ΔΡΑΣΗ, ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1204
ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ Δ΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΙΑ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ, ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΣ ΛΟΓΙΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 12ο ΕΩΣ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1204. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ (13ος-18ος ΑΙΩΝΑΣ)
ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Δ΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-22 13:56:31