Η ποσοτικοποίηση της ζημίας σε παραβάσεις του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
μέσα από την ελληνική νομολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0193-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 7/6/2025
€ 29.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
208 σελ.
Περιγραφή
Η ποσοτικοποίηση της ζημίας σε παραβάσεις του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού αποτελεί ένα πάντοτε επίκαιρο θέμα που ταλανίζει όχι μόνο τα δικαστήρια (εθνικά και αλλοδαπά), αλλά και τους διαδίκους. Τα προβλήματα ως προς τον υπολογισμό του ύψους της ζημίας δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά παραμένουν αισθητά ακόμη και μετά την ψήφιση και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ στην Ελλάδα, παρά την έκδοση βοηθητικών ηπίου δικαίου κειμένων και ανακοινώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.
Οι βασικοί στόχοι του ανά χείρας βιβλίου είναι:
• η επισκόπηση της ελληνικής νομολογίας αναφορικά με ζητήματα ποσοτικοποίησης της ζημίας σε παραβάσεις του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
• η κριτική αξιολόγηση και ο σχολιασμός της προσέγγισης των δικαστηρίων, αλλά και των διαδίκων, σε ζητήματα ποσοτικοποίησης της ζημίας, τόσο από άποψη ουσιαστικού, όσο και από άποψη δικονομικού δικαίου
• η εξαγωγή ορισμένων κεντρικών συμπερασμάτων από τη μελέτη και το σχολιασμό της επιλεγείσας από τον γράφοντα ελληνικής νομολογίας, προκειμένου να αναδειχθούν, στο μέτρο του δυνατού, τόσο τα θετικά στοιχεία όσο και οι αδυναμίες των εθνικών δικαστικών αποφάσεων.
Το παρόν έργο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, φοιτητές της Νομικής Σχολής και εν γένει νομικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, με έμφαση σε ζητήματα ποσοτικοποίησης της ζημίας, ιδίως ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Add: 2023-12-07 18:56:44 - Upd: 2023-12-07 18:56:44