Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου
Γενικό μέρος - Ειδικά θέματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-763-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2023
2η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 4/11/2024
€ 85.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
728 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή
Ο πρώτος Τόμος του δίτομου έργου «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» περιλαμβάνει τα σημαντικότερα υποδείγματα ενδί­κων βοηθημάτων και μέσων στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου. Το έργο επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση, ενημερωμένη και επικαι­ροποιημένη με όλες τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει (Ν 4700/2020, Ν 4782/2021, N 4939/2022, Ν 4987/2022, Ν 4978/2022 και Ν 5028/2023 κ.ά.).
Η ύλη ταξινομείται σε δύο μέρη:
Στο Γενικό Μέρος περιλαμβάνο­νται υποδείγματα όλων των βασικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ασκούνται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως γενικός οδηγός σε επιμέρους περιπτώσεις, ανεξαρ­τήτως ειδικής θεματικής.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:
-Αίτηση ακυρώσεως (ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου)
-Πρόσθετοι λόγοι
-Αίτηση άρθρου 32 παρ. 3 ΠΔ 18/1989
-Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
-Αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
-Ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
-Παρέμβαση (ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου)
-Υπομνήματα (ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου)
-Αίτηση Αναστολής (ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου)
-Έφεση (ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου)
-Αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
Στα Ειδικά Θέματα περιλαμβάνονται υποδείγματα στις κατωτέρω θεματικές ενότητες :
•Αστική ευθύνη του Δημοσίου (άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ)
-Αγωγή αποζημίωσης κατά Δήμου
-Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου από ανάκληση διοικητικής πράξης
•Δημόσιες συμβάσεις -Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό και στο συμβατικό στάδιο - Δημόσιες προμήθειες
-Προδικαστική προσφυγή σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών
-Αίτηση ακύρωσης και αναστολής της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών
-Αγωγή για την καταβολή συμβατικού τιμήματος από σύμβαση προμήθειας
• Δημόσια έργα
-Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ
-Αίτηση αναστολής και ακύρωσης άρθρου 372 Ν 4412/2016 ενώπιον του ΣτΕ κατά απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
-Αίτηση αναστολής και ακύρωσης απόφασης απορριπτικής προδικαστικής προσφυγής εταιρείας
-Αγωγή αποζημίωσης άρθρ. 373 Ν 4412/2016
• Περιβάλλον - Πολεοδομία - Δάση
-Αίτηση ακυρώσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων
-Αίτηση ακυρώσεως κατά κυρωθέντος δασικού χάρτη (χωρίς προηγούμενη άσκηση αντιρρήσεων / κατόπιν ασκήσεως αντιρρήσεων).
• Πρόσφυγες
-Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης αιτήματος υπαγωγής σε καθεστώς πρόσφυγα
-Αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής κατά απόφασης των Ανεξαρτήτων Επιτροπών Προσφυγών
• Φορολογία
-Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος
-Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί προσφυγής κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος
-Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ
• Δημοτική φορολογία
-Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής αποφάσεως περί καθορισμού συντελεστών δημοτικών τελών
-Προσφυγή κατά ατομικής αποφάσεως περί επιβολής δημοτικών τελών
• ΚΕΔΕ
-Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας
-Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών
-Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης
-Ανακοπή κατά πράξης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου
-Ανακοπή Ο.Λ... ΑΕ κατά κατασχέσεως εις χείρας τρίτου
-Διαταγή πληρωμής
Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής
• Εκπαίδευση
-Αίτηση ακυρώσεως - Αρχή της ισότητας κατά την πρόσβαση στα ΑΕΙ - Αρχή της αξιοκρατίας

Add: 2023-05-24 16:30:35 - Upd: 2024-01-19 12:47:46