Πρακτικές εφαρμογές Λογιστικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-62-6
Astbooks, 11/2019
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
536 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Ο Συγκεκριμένος νόμος στόχευσε στην ενοποίηση, συμπλήρωση των λογιστικών κανόνων της χώρας, με σκοπό την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού λογιστικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες .
Περιγραφή

Τα Ε.Λ.Π. δίνουν ιδιπάιτερη βαρύτητα στην σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δίνουν την πραγματική εινόνα του ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης,, της οικονομικής θέης των κερδών ή ζημιών.

για τον τρόπο τήρησης των στοιχείων και συναλλαγών της κάθε οντότητας, ορίζεται με σαφήνεια ότι όταν η οντότητα συντασσει ισολογισμό, χρημοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα στο οποίο θα τηρείται α) αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός β) αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού γ) σύστημα συγκέντρωσης τους αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων, καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογιαριασμού.

Σχετικά με την θεματολογία αναφέρουμε ενδεικτικά: Πάγια, Αποθέματα, Απαιτήσεις, Καθαρή θέση, Υποχρεώσεις, Εξοδα, Εσοδα.

Πλήρη εφαρμογή για το κλείσιμο της χρήσης με: εγγραφές προσαρμογής, αναβαλλόμενη φορολογία, εγγραφές κλεισίματος, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών παρατίθεται: ο ν. 4308/2014, κωδικοποιημένος με το ν.4591/2019 και με 4 παραρτήματα που το συνοδεύουν: ορισμοί, υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σχέδιο λογαριασμών, σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.