Αποφάσεις Φ.Π.Α. Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης 2010-2012
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-47-3
Astbooks, 4/2019
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
775 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το νέο βιβλίο της Astbooks αποτελεί ένα συλλεκτικό οδηγό των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά ζητήματα ΦΠΑ, οι οποίες παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά από το 2010 εώς και το 2012, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί να μελετήσουν ενδελεχώς και σε βάθος τις διατάξεις του ΦΠΑ.
Περιγραφή

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι έμμεσος φόρος που επιβάλλεται από το «Παράγωγο Δίκαιο» του Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000).
Ως εκ τούτου, πρόκειται για ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα με συχνά δυσερμήνευτες διατάξεις.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ως αρμόδιο όργανο ερμηνείας του δικαίου της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη, διευθετώντας νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ έχει εκδώσει ένα πλήθος αποφάσεων για νομικές υποθέσεις επί διατάξεων του ΦΠΑ.

Το νέο βιβλίο της Astbooks αποτελεί ένα συλλεκτικό οδηγό των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά ζητήματα ΦΠΑ, οι οποίες παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά από το 2010 εώς και το 2012, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί να μελετήσουν ενδελεχώς και σε βάθος τις διατάξεις του ΦΠΑ.