Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-060-9
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
864 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα