Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα
Εφαρμογή του Ν 3869/2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-162-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2013
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 77.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 704 σελ.
Περιγραφή

Οι συγγραφείς του επιτυχημένου βιβλίου `Eφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα`, εκδ. 2011, προέβησαν σε δεύτερη έκδοση, μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4161/2013 (ΦΕΚ Α΄ 143/14.6.2013) στο Ν 3869/2010: ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ως υποχρεωτικό προστάδιο και προδικασία αποτελεί παρελθόν. Στη θέση του εισάγεται ο προδικαστικός συμβιβασμός, μετά την κατάθεση της αίτησης, ως μια απόπειρα ταχύτερης αναζήτησης δικαστικού συμβιβασμού. Η αποτυχία αυτού οδηγεί σε έκδοση προσωρινής διαταγής που διατάσσει καταβολές, αλλά και την προστασία της περιουσίας του οφειλέτη. Ο αιτών καλείται, αλλά και δικαιούται να καταβάλλει δόσεις από την αρχή της διαδικασίας και να μην αναμένει την έκδοση οριστικής απόφασης. Η απαλλαγή του επέρχεται με ορισμό πληρωμών από τρία έως πέντε έτη, ενώ η διάσωση της κύριας κατοικίας του μπορεί να οδηγήσει σε αποπληρωμή μέχρι τριανταπέντε έτη και σε ύψος ποσού μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του. Προβλέψεις εισάγονται και για τις εκκρεμείς υποθέσεις.
Στο έργο, αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή στο δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας και στη συνέχεια αναλύονται θέματα, όπως τα υπαγόμενα στη ρύθμιση πρόσωπα, οι υπαγόμενες στην σχετική διαδικασία απαιτήσεις, η ενεργητική νομιμοποίηση, η διαδικασία διαμεσολάβησης, η αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου, η νομιμοποίηση των πιστωτών, η προδικασία, τα σχετικά ασφαλιστικά μέτρα, ο δικαστικός συμβιβασμός, η δικαστική ρύθμιση των χρεών, η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, η απαλλαγή του οφειλέτη, η έκπτωση του οφειλέτη, η αντιμετώπιση τυχόν κληρονόμων, εγγυητή ή συνοφειλέτη και τέλος η αντιμετώπιση πιστωτών και απαιτήσεων εκτός διαδικασίας.
Η δεύτερη έκδοση δεν ήρθε μόνο ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του Ν 4161/2013. Ικανοποίησε και την ανάγκη ενσωμάτωσης της νομολογίας, που πιο ώριμη και εξοικειωμένη με το Ν 3869/2010, ερμήνευσε και εφάρμοσε αποτελεσματικότερα το νόμο αυτόν. Περισσότερες από 2.600 αποφάσεις επί του Ν 3869/2010, με μόνο 450 δημοσιευμένες, στήριξαν την έρευνα των συγγραφέων.
Τέλος το έργο περιλαμβάνει υποδείγματα σχετικά με: την αίτηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών, την αίτηση επικύρωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού και τα δικόγραφα ενώπιον του Ειρηνοδικείου.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι και η δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου `Eφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα` συνιστά ένα πλήρες και χρηστικό βοήθημα για τον μελετητή αλλά και τον εφαρμοστή του δικαίου.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Α. Εισαγωγή στο δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας
Β. Υπαγόμενα πρόσωπα
Γ. Υπαγόμενες απαιτήσεις στη διαδικασία του Ν 3869/2010
Δ. Ενεργητική νομιμοποίηση
Ε. Δυνητική προσφυγή του οφειλέτη στη διαδικασία της διαμεσολαβήσεως
Στ. Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ζ. Νομιμοποίηση πιστωτών
Η. Από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την εκδίκαση - προδικασία
Θ. Αναστολή διωκτικών μέτρων - ασφαλιστικά μέτρα
Ι. Δικαστικός συμβιβασμός
ΙΑ. Δικαστική ρύθμιση των χρεών και έκδοση δικαστικής απόφασης
ΙΒ. Εκμετάλλευση - ρευστοποίηση περιουσίας οφειλέτη
ΙΓ. Ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα
ΙΔ. Αποπληρωμή πιστωτών - απαλλαγή του οφειλέτη
ΙΕ. Έκπτωση οφειλέτη
ΙΣτ. Αντιμετώπιση κληρονόμων, εγγυητή και συνοφειλέτη
ΙΖ. Αντιμετώπιση πιστωτών και απαιτήσεων εκτός διαδικασίας
Υποδείγματα προδικασίας
Υποδείγματα δικογράφων ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ν 3869/2010 (ΦΕΚ Α' 130/2010)
(μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4161/2013)