Δικαστικά συμβούλια
Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-966-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
272 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων στα δικαστικά συμβούλια, δικονομικός θεσμός που υπήρξε ανέκαθεν εξαιρετικά αδικημένος. Στην ανάγκη θεωρητικής προσεγγίσεως του θεσμού της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στα δικαστικά συμβούλια, αλλά και ερμηνευτικής αντιμετώπισης των πολλών πρακτικών προβλημάτων που ανέκυψαν σε πρακτικό επίπεδο, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί το έργο αυτό μέσα από μία αναλυτική καταγραφή της ιστορικής διαδρομής των σχετικών διατάξεων.
Για μία ολόκληρη ογδοηκονταετία (1920-2010), η ρητή νομοθετική καθιέρωσή του, άλλοτε με δυνητικό (1920-1950) και άλλοτε με υποχρεωτικό (1951-2010) χαρακτήρα, δεν εμπόδισε καθόλου τη νομολογιακή πρακτική να τον αντιμετωπίσει με χαρακτηριστική αντιπάθεια, εφευρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες για την αποφυγή της εφαρμογής του. Αλλά και ο δικονομικός νομοθέτης, κατά την τελευταία διετία, με δύο αλλεπάλληλα νομοθετήματα (Ν 3904/2010 και Ν 4055/2012), αντί να επιχειρήσει να αναδείξει τη σπουδαιότητα του θεσμού στα πλαίσια της πολύπαθους ενδιάμεσης διαδικασίας με τελικό σκοπό την `πραγματική` επιτάχυνση της δίκης και την αποσυμφόρηση της επ` ακροατηρίου διαδικασίας, μάλλον περιέπλεξε τα πράγματα, καθιερώνοντας αρχικά την υποχρεωτική εμφάνιση των συνηγόρων των διαδίκων στο συμβούλιο και τελικά συρρικνώνοντας σε ανεπίτρεπτα πλαίσια το σχετικό δικαίωμα. Από την άλλη μεριά, παρέμειναν άθικτες αρκετές ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις (είτε στον ΚΠΔ, είτε σε ειδικούς νόμους), στις οποίες προβλέπεται δικαίωμα αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να ασκήσουν προφορικά το δικαίωμα ακροάσεώς τους. Αν σ` όλα αυτά προστεθεί και η διαρκώς εξελισσόμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει καταδικάσει μέχρι σήμερα τη χώρα μας για παραβίαση της αρχής της ισότητας των όπλων κατά την (μη) ακρόαση του κατηγορουμένου από το συμβούλιο, που αποφασίζει για ζητήματα που άπτονται της προσωρινής κρατήσεώς του, γίνεται αντιληπτό ότι ο θεσμός της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο παρουσιάζει ένα αυξημένο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα, το έργο επιμερίζεται στα εξής πέντε κεφάλαια: Νομοθετική εξέλιξη του θεσμού στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιο, Δογματική θεμελίωση του θεσμού της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο, Οι νομοθετικά προβλεπόμενες περιπτώσεις αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο, Προϋποθέσεις της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο και Η διαδικασία εμφανίσεως των διαδίκων ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

1) Νομοθετική εξέλιξη του θεσμού στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιο
Ι. Το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς της Ποινικής Δικονομίας του 1834 και η ρύθμιση του ν. 2236/1920
ΙΙ. Η ρύθμιση του ισχύοντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
2) Δογματική θεμελίωση του θεσμού της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο
Ι. Θεωρητική αφετηρία: βασικά χαρακτηριστικά ορισμένων από τις σπουδαιότερες αρχές που διέπουν την ποινική δίκη
ΙΙ. Η ενδιάμεση ποινική διαδικασία
3) Οι νομοθετικά προβλεπόμενες περιπτώσεις αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο
Ι. Η ρύθμιση του άρθρου 309 παρ. 2 ΚΠΔ και η έκταση εφαρμογής της
ΙΙ. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο και απόλυση υπό όρο του καταδίκου
III. Η ακρόαση του κατηγορουμένου στα πλαίσια του άρθρου 2 περ. β' του ν. 2475/1920 'περί μεταναστεύσεως και αποδημίας'
IV. Η ακρόαση των διαδίκων κατά τη συζήτηση αιτήσεως εξαιρέσεως ανακριτή ή μέλους του δικαστικού συμβουλίου
V. Η κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων στα πλαίσια της διαδικασίας διορθώσεως ή συμπληρώσεως του βουλεύματος
VΙ. Προσωρινή κράτηση και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου
VIΙ. Η ακρόαση του κατηγορουμένου και του τρίτου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο όταν αποφασίζεται η τύχη της εγγυήσεως
VIΙI. Η ακρόαση του συλληφθέντος στα πλαίσια της διαδικασίας εκδόσεως ή εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως
ΙX. Η εμφάνιση των διαδίκων κατά τη διαδικασία κηρύξεως του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου
Χ. H ακρόαση του καταδικασθέντος ή αθωωθέντος κατηγορουμένου στα πλαίσια της επαναλήψεως της διαδικασίας
XΙ. H ακρόαση του κατηγορουμένου στα πλαίσια της διαδικασίας αποκαταστάσεως
4) Προϋποθέσεις της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων στο δικαστικό συμβούλιο
Ι. Προϊσχύσαν δίκαιο (πριν από το ν. 4055/2012)
ΙΙ. Ισχύον δίκαιο (μετά το ν. 4055/2012)
5) Η διαδικασία εμφανίσεως των διαδίκων ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου
Ι. Απόφαση για την εμφάνιση των διαδίκων ενώπιον του συμβουλίου
ΙΙ. Η διαδικασία της εμφανίσεως των διαδίκων ενώπιον του συμβουλίου
6) Αναιρετικός έλεγχος
Ι. Υποκείμενο σε αναίρεση βούλευμα
ΙΙ. Λόγοι αναιρέσεως

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:54