Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-645-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
536 σελ.
Περιγραφή

Στο παρόν αποτυπώνεται η εμπειρική πραγματικότητα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έναν τόμο συγκεντρώνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις των δικαστηρίων της Ένωσης, με βασικά κριτήρια τους κεντρικούς θεματικούς τομείς του ενωσιακού δικαίου και την ποιοτική σημασία που οι αποφάσεις αυτές είχαν και έχουν για το τελευταίο. Παρατίθεται η νομολογία για τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ένωσης (αυτονομία ενωσιακής έννομης τάξης, αρχές που διέπουν τον ενωσιακό κανόνα, αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, αρχή της θεσμικής και δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών, αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας), για τις οικονομικές ελευθερίες (διακίνησης εμπορευμάτων, προσώπων, κεφαλαίων) και για τον ανταγωνισμό (συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, κρατικές ενισχύσεις, εφαρμογή άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, δημόσιες επιχειρήσεις, έλεγχος συγκέντρωσης επιχειρήσεων). Οι αποφάσεις είναι θεματικά ταξινομημένες, με θεωρητική ανάλυση των επιμέρους κεφαλαίων, και συνοδεύονται από κατατοπιστικά εισαγωγικά σχόλια, παραπομπή σε περαιτέρω αποφάσεις που είτε εκκινούν, είτε διευκρινίζουν είτε και ανατρέπουν την υπό μελέτη νομολογία. Το έργο, το οποίο αποτελεί απολύτως απαραίτητο βοήθημα για τον σύγχρονο νομικό, συμπληρώνεται από παραρτήματα και ευρετήριο όρων.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Πρόλογος
Συντομογραφίες
Γενικά συγγράμματα
1. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
2. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ευρετήριο νομολογίας κατ' αριθμό υπόθεσης
Ευρετήριο νομολογίας κατ' αλφαβητική σειρά
Ευρετήριο όρων

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00