Εικών
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ζωοδ. Πηγής 57
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3303200
Email
books@eikon.gr
Website