Αστικός Κώδιξ
μετά σχολίων, βιβλιογραφίας, νομολογίας και ειδικών αστικών νόμων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-596-281-4
2η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 22/5/2025
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 960 σελ.
Περιγραφή
“Εἰς τήν παροῦσαν ἐργασίαν κατεβλἤθη προσπάθεια (α) συγκεντρώσεως τῆς εἰς ἓκαστον ᾶρθρον τοῦ ᾿Αστικοῦ Κώδικος ἀναφερομένης κυριωτέρας βιβλιογραφίας καί νομολογίας καί (β) ἐκθέσεως τῶν τυχόν περί τήν ἑρμηνείαν διατυπωθεισῶν γνωμῶν.

Ἢ ἀποστολή τοῦ ἔργου περιορίζεται εἰς τήν ταχεῖαν ἔνημέρωσιν εἰς πρώτην φάσιν ἐπί τῆς προβληματικῆς ἑκάστης διατάξεως τοῦ ᾿Αστικοῦ Κώδικος. Οὕτω, ἐλπίζομεν, ἡ ἔκδοσις ἀποβαίνει χρήσιμος διά τόν δικαστήν καί τόν δικηγόρον, ἀλλά καί διά τόν φοιτητήν τῆς νομικῆς. Θεωρητική ἐπεξεργασία τῶν διατάξεων ἐκφεύγει τῶν ὁρίων τοῦ σκοποῦ τοῦ ἔργου.

Αἱ’ ὑποσημειώσεις ἀναφέρονται, κατ᾽ ἀρχήν, εἰς λέξεις τοῦ κειμένου τοῦ οἰκείου ἄρθρου. Δέν περιορίζονται ὅμως μόνον εἰς αὐτάς, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ αὐτῶν ἐπεκτείνονται, ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ, εἰς ὁλόκληρον τόν κύκλον τῶν συναφῶν προβλημάτων.

Εἰς τό τέλος ἑκάστου βιβλίου τοῦ Α.Κ. παρατίθενται ἐν παραρτήματι οἱ κυριώτεροι συναφεῖς εἰδικοί ἀστικοί νόμοι. Τό σύστημα τοῦτο προετιμήθη, ἔκ λόγων πρακτικῆς χρησιμότητος, ἔναντι τῆς εἰς τόν τελευταῖον τόμον συλλήβδην παραθέσεως τῶνεἰδικῶν ἀστικῶν νόμων.

Δι᾽ ἐνδεχομένας ἐλλείψεις, ἐλπίζομεν ὅτι θά τύχωμεν τῆς κατανοήσεως τῶν ἀναγγωστῶν.”

Add: 2023-12-19 15:42:17 - Upd: 2023-12-21 16:16:34