Δίκαιο και πολιτική για μια Ευρώπη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Τιμητικός τόμος για τον Πέτρο Στάγκο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5798-05-5
Ευρασία, Αθήνα, 10/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 30/4/2025
€ 38.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 767 σελ.
Περιγραφή
ΟΙ ΤΡΙAΝΤΑ ΕΝΝEΑ ΜΕΛEΤΕΣ αυτού του τόμου συνιστούν έναν καθρέφτη της μορφής που η Ευρώπη έχει περιβληθεί στις μέρες μας, με σκοπό να απαντά, για λογαριασμό των κρατών και των λαών που την απαρτίζουν, στις προκλήσεις που εγείρουν απέναντί της ως θεσμικά οργανωμένης εξουσίας η οικονομία, η πολιτική δράση, ο ανθρώπινος στοχασμός. Το δίκαιο, ως νόμος και ως δικαστική απόφαση και νομολογία, μαζί με τους θεσμούς του πολιτικού φιλελευθερισμού και του δημοκρατικού πολιτεύματος, συνθέτουν την ταυτότητα της Ευρώπης και καθοδηγούν τη δράση της σε όλο το εύρος της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Οι μελέτες που συγκροτούν αυτό τον τόμο φωτίζουν μια πλειάδα ψηφίδων, οι οποίες συνθέτουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα: την δεσπόζουσα, σ’ αυτό, αρχή του κράτους δικαίου, δηλαδή τη δέσμευση της υπερεθνικής πολιτείας και του εθνικού κράτους από τους θεσπισμένους νομικούς κανόνες και την εναπόθεση της προστασίας των προσώπων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, στην ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική αρχή· τους θεσμούς της δημοκρατίας και της αποτελεσματικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης για τα ευρωπαϊκά ζητήματα· την ακμή του ευρωπαϊκού συνταγματισμού· το κανονιστικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων του ανθρώπου· την επεξεργασία των ευρωπαϊκών κανόνων και οργανωτικών θεσμών του κοινωνικού κράτους· την εμφιλοχώρηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ποινικό δίκαιο· τη διεθνοπολιτική δράση της Ένωσης. Νομικοί, πολιτικοί επιστήμονες, ιστορικοί και φιλόσοφοι, σαράντα ένας στον αριθμό, εναρμονίστηκαν αυτοβούλως για να προσφέρουν στους αναγνώστες αυτού του τόμου τις μεθοδολογικά και ουσιαστικά εποικοδομητικές προσεγγίσεις τους. Ο καθένας και η καθεμία εξ αυτών, με το δικό του και το δικό της τρόπο, τιμούν τον συνάδελφό τους, τον ομότιμο σήμερα καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Πέτρο Στάγκο, για την πολύχρονη αφοσίωσή του στα έργα του πανεπιστημιακού δασκάλου, για την προσφορά του ως νομομαθούς και ως διανοούμενου, για την μαχητική και απροϋπόθετη προσήλωσή του στον ευρωπαϊσμό. Όπως παραδοσιακά λέγεται και γράφεται, οι μελέτες αυτού του τόμου έχουν πια φύγει από τα χέρια των συγγραφέων τους· ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και προσβλέπουν στους κατοπινούς και νεότερους να τις αξιοποιήσουν και να τις εμπλουτίσουν με τις δικές τους ιδέες και πνευματικές στάσεις ζωής.

Add: 2023-12-15 16:51:06 - Upd: 2023-12-21 12:35:11