Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία - Τόμος Α
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9539-89-0
Διάδραση, Αθήνα, 1/2011
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 224 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η ανταπόκριση του ατόμου στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού γίγνεσθαι απαιτεί αφενός δια βίου επιμόρφωση και αφετέρου συνεργασία με άλλες ειδικότητες που εργάζονται στον ίδιο χώρο. Αυτή η διττή αναγκαιότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα επιτακτική για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται συνεχώς να παράγουν αλλά και να μεταβιβάζουν νέα γνώση με πρωτοποριακές μεθόδους. Παράλληλα, η επιτυχία του έργου τους προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό και από την ποιότητα της συνεργασίας τους με τους σχολικούς ψυχολόγους. Με γνώμονα τις παραπάνω επισημάνσεις, το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης μιας σειράς Σχολικής-Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, η οποία αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη ανάλυση των διαστάσεων εκείνων που καθορίζουν τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και σχολικού ψυχολόγου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών, καθώς και την «καλύτερη» διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Οι τόμοι Α΄ και Β΄ έχουν ως σημείο αναφοράς τους μαθητές, με βασικούς θεματολογικούς άξονες: α) τη διαδικασία πρόσκτησης των βασικών ακαδημαϊκών γνώσεων, β) το ρόλο παραγόντων που δεν ανήκουν στη διδακτική πράξη αλλά συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του μαθησιακού κλίματος και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γ) την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, δ) τη διαπολιτισμική και την πε- ριβαλλοντική εκπαίδευση. Ο τόμος Γ΄ έχει ως σημείο αναφοράς τους εκπαιδευτικούς, με κεντρικούς άξονες: α) το ρόλο των εκπαιδευτικών και του σχολικού ψυχολό- γου στο σύγχρονο σχολείο, β) την κατάρτιση/μετεκπαίδευση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ευελπιστούμε πως οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται δίνουν ένα μικρό έναυσμα προς πολλαπλούς προβληματισμούς και, ακόμη, προς πλου- σιότερες κατευθύνσεις-προοπτικές, προκειμένου τα ερευνητικά δεδομένα να μην παραμένουν απλώς προς ανταλλαγή ανάμεσα σε ειδικούς, αλλά να διεισδύουν και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.


Add: 2021-11-29 11:29:12 - Upd: 2024-04-03 13:18:45