Λειτουργικά Συστήματα
Operating System Concepts, 10th Edition (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-512-747-3
Γκιούρδας Μ., Αθήνα, 7/2021
10η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,535 γρ., 952 σελ.
Περιγραφή

νέα Δέκατη Έκδοση του βιβλίου Λειτουργικά Συστήματα των Silberschatz, Galvin και Gagne εισάγει τις θεμελιώδεις αρχές του πεδίου, καθώς και εξελίξεις στην αιχμή της τεχνολογίας για να δώσει στους φοιτητές μια ευρεία κατανόηση του ταχέως αναπτυσσόμενου κόσμου των λειτουργικών συστημάτων.

Κεφάλαιο 1, Εισαγωγή: Ενημερωμένη κάλυψη των πολυπύρηνων συστημάτων καθώς και νέα κάλυψη των συστημάτων NUMA και των συστάδων Hadoop.
Κεφάλαιο 2, Δομές Λειτουργικών Συστημάτων: Ενημερωμένη μελέτη του Android και του iOS και κάλυψη του υποσυστήματος Windows για Linux
Κεφάλαιο 3, Διεργασίες: Διάταξη μνήμης ενός προγράμματος C, ιεραρχία διεργασιών Android, πέρασμα μηνυμάτων Mach και Android RPC. Αντικατάσταση της κάλυψης της παραδοσιακής διεργασίας init του UNIX/Linux με την systemd.
Κεφάλαιο 4, Νήματα και Συνδρομική Επεξεργασία: Αύξηση της κάλυψης της υποστήριξης για συνδρομικό και παράλληλο προγραμματισμό σε επίπεδο API και βιβλιοθήκης. Αναθεώρηση της ενότητας που αφορά σε νήματα Java, ώστε να περιλαμβάνει τα Futures και ενημέρωση της κάλυψης του Grand Central Dispatch της Apple, ώστε να περιλαμβάνει το Swift.
Κεφάλαιο 5, Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ: Αναθεώρηση της κάλυψης του χρονοπρογραμματισμού με πολυεπίπεδες ουρές και του χρονοπρογραμματισμού πολυπύρηνης επεξεργασίας.
Κεφάλαιο 6, Εργαλεία Συγχρονισμού: Κάλυψη θεμάτων αρχιτεκτονικής, όπως αναδιάταξη εντολών και καθυστερημένες εγγραφές σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης.
Κεφάλαιο 7, Παραδείγματα Συγχρονισμού: Νέα κάλυψη για επώνυμους και ανώνυμους σημαφόρους, καθώς και για μεταβλητές συνθήκης και μια νέα ενότητα για το συγχρονισμό Java.
Κεφάλαιο 8, Αδιέξοδα: Νέα κάλυψη των εργαλείων Linux lockdep και BCC deadlock_detector.
Κεφάλαιο 9, Κύρια Μνήμη: Ενημέρωση του κεφαλαίου για θέματα διαχείρισης μνήμης σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. Νέα κάλυψη της αρχιτεκτονικής ARMv8 64-bit, ενημέρωση της κάλυψης των βιβλιοθηκών δυναμικών συνδέσεων και αλλαγή της κάλυψης της εναλλαγής, ώστε να εστιάζεται στην εναλλαγή σελίδων, αντί της εναλλαγής διεργασιών.
Κεφάλαιο 10, Εικονική Μνήμη: Ενημερωμένη κάλυψη της ανάθεσης μνήμης σε συστήματα NUMA και καθολική ανάθεση, χρησιμοποιώντας μια λίστα ελεύθερων πλαισίων. Η νέα κάλυψη περιλαμβάνει τη συμπιεσμένη μνήμη, σοβαρά ή αμελητέα σφάλματα σελίδων και διαχείριση μνήμης στο Linux και στα Windows 10.
Κεφάλαιο 11, Δομή Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης: Μόνιμες συσκευές μνήμης, όπως οι δίσκοι flash και οι δίσκοι σταθερής κατάστασης. Απλοποίηση χρονοπρογραμματισμού σκληρών δίσκων. Νέα ενότητα για αποθήκευση νέφους, ενημερωμένη κάλυψη για RAID και νέα συζήτηση για αποθήκευση αντικειμένων.
Κεφάλαιο 12, Συστήματα Ε/Ε: Τεχνολογίες και στοιχεία απόδοσης, με επέκταση της κάλυψης για σύγχρονη/ασύγχρονη Ε/Ε και Ε/Ε με αναμονή/χωρίς αναμονή και προσθήκη μιας ενότητας για τη διανυσματική Ε/Ε. Επέκταση της κάλυψης της διαχείρισης ισχύος για λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών.
Κεφάλαιο 13, Διεπαφή Συστήματος Αρχείων: Ενημέρωση με πληροφορίες για τις σύγχρονες τεχνολογίες. Επέκταση της ενότητας για χαρτογράφηση αρχείων στη μνήμη και προσθήκη ενός παραδείγματος Windows API στη συζήτηση για διαμοιραζόμενη μνήμη.
Κεφάλαιο 14, Υλοποίηση Συστήματος Αρχείων: Ενημέρωση της κάλυψης για τις σύγχρονες τεχνολογίες. Αναφορές στα TRIM και Apple File System.
Κεφάλαιο 15, Εσωτερικά Θέματα Συστήματος Αρχείων: Νέο κεφάλαιο με ενημερωμένες πληροφορίες από τα Κεφάλαια 11 και 12 της προηγούμενης έκδοσης.
Κεφάλαιο 16, Ασφάλεια: Αναθεωρημένοι και ενημερωμένοι όροι για τους σύγχρονους κινδύνους στην ασφάλεια και τις λύσεις με έμφαση στην αρχή των ελάχιστων προνομίων. Ενημέρωση της ασφάλειας για τα Windows 10.
Κεφάλαιο 17, Προστασία: Περιέχει σοβαρές αλλαγές. Ενημέρωση της συζήτησης για τους δακτυλίους και τα επίπεδα προστασίας, αναφορά στο μοντέλο Bell-LaPadula και εξερεύνηση του μοντέλου έμπιστων ζωνών (TrustZones) ARM και την Secure Monitor Calls.
Κεφάλαιο 18, Εικονικές Μηχανές: Πρόσθετες λεπτομέρειες για τεχνολογίες που βοηθούνται από το υλικό. Επέκταση του θέματος του περιορισμού εφαρμογής, ώστε να περιλαμβάνει υποδοχείς, ζώνες, docker και Kubernetes. Νέα ενότητα για την εξελισσόμενη έρευνα για την εικονικοποίηση, που περιλαμβάνει unikernels, λειτουργικά συστήματα βιβλιοθήκης, hypervisors διαμέρισης και διαχωρισμού.
Κεφάλαιο 19, Δίκτυα και Κατανεμημένα Συστήματα: Σημαντικές ενημερώσεις, ώστε να συνδυάζει την κάλυψη των δικτύων υπολογιστών και των κατανεμημένων συστημάτων. Ενημέρωση για τα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών και τα σύγχρονα κατανεμημένα συστήματα. Έμφαση στο μοντέλο TCP/IP και συζήτηση για τον χώρο αποθήκευσης νέφους. Επέκταση της κάλυψης του θέματος επίλυσης ονομάτων και προσθήκη ενός παραδείγματος σε Java. Νέα κάλυψη για κατανεμημένα συστήματα αρχείων, που περιλαμβάνουν το MapReduce επί του συστήματος αρχείων Google, του Hadoop, του GPFS και του Lustre.
Κεφάλαιο 20, Το Σύστημα Linux: Κάλυψη του πυρήνα του Linux 4.i.
Κεφάλαιο 21, Το Σύστημα Windows 10: Νέο κεφάλαιο, που καλύπτει τα εσωτερικά θέματα των Windows 10.


Add: 2021-07-21 14:04:47 - Upd: 2022-05-03 18:27:01