Δημόσιες πολιτικές
Πολίτες και Διαβούλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-419-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
216 σελ.

Add: 2021-07-01 19:18:53 - Upd: 2022-04-19 16:27:54