Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες
Εξαντλημένο
ISBN: 978-618-83367-0-4
Tax Advisors, Αθήνα, 9/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 632 σελ.
Περιγραφή

Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α` (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017

Περιεχόμενα:
- Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
- Κατηγορίες οντοτήτων - Κριτήρια ένταξης
- Λογιστικά συστήματα
- Παραστατικά πωλήσεων
- Αποθέματα
- Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
- Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Έσοδα και Έξοδα.
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία
- Καθαρή θέση
- Υποχρεώσεις
- Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
- Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
- Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης
- Λοιπά πρακτικά θέματα απλογραφίας και διπλογραφίας