Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙΙ
Επιμέλεια: Έφη Τζίβα. Φεβρουάριος 2019. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 21]
Επιμέλεια: Τζίβα, Έφη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-952-0
Ελληνική, Νέα
€ 11.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 12 εκ, 404 σελ.
τ. 21
Σύντομη περιγραφή
Το δίκαιο ανταγωνισμού και το δίκαιο προστασίας καταναλωτή όπως ισχύει σήμερα
Περιγραφή

Συνεχίζοντας την προσπάθεια που αναλάβαμε να παρουσιάζουμε, όσο το δυνατόν ολοκληρωμένα και επίκαιρα τη νομοθεσία που διέπει τον ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο), όπως και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, επιχειρούμε, με την παρούσα έκδοση, να ανταποκριθούμε στο στόχο αυτό. Πρόκειται για ένα εγχείρημα δύσκολο, καθώς η νομοθεσία στο δίκαιο αυτό –κυρίως στον τομέα προστασίας του καταναλωτή– βρίσκεται σε μία συνεχή τροποποίηση και συμπλήρωση, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση δημοσιεύθηκε και ο
Ν. 4529/2018, o οποίος μετέφερε, στο δίκαιό μας, τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης του εθνικού δικαίου για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού.

Παράλληλα και με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων, που ταλανίζουν την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, το δίκαιο προστασίας καταναλωτή
εντοπίζεται σε διάφορα νομοθετήματα, τα οποία δεν ανήκουν άμεσα στο αντικείμενο αυτό, ωστόσο το επηρεάζουν και το καθορίζουν άμεσα, όπως είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 (όπως ισχύει σήμερα αναθεωρημένος κατά τη συνεδρίαση 195 της Ε.Π.Α.Θ. της ΤτΕ της 29.7.2016), οι πολλές και αλλεπάλληλες ρυθμίσεις των αποκαλουμένων κόκκινων δανείων, οι ρυθμίσεις για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σε εθνικό και ενδοενωσιακό επίπεδο, όπως έχουν εισαχθεί με την ΥΑ 70330/2015, η οποία μετέφερε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ και έλαβε συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Ακόμη εκδόθηκε το π.δ. 10/2017, ο επονομαζόμενος Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, τον οποίον επίσης συμπεριλαμβάνουμε στην παρούσα έκδοση.

Ενόψει της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης και με δεδομένη την εν γένει νομοθετική και κοινωνικοοικονομική ρευστότητα εκφράζουμε την επιφύλαξη ότι, σύντομα μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μία νέα τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την κατανόηση του αναγνώστη και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας για τη γρήγορη και έγκαιρη επικαιροποίηση των ρυθμίσεων των δικαίων του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή.

Στα πλαίσια αυτά και εξαιτίας της έκδοσης του αποκαλούμενου «πολυνόμου» 4512/2018, ο οποίος, εκτός των άλλων, επιχείρησε, με τα άρθρα 100-111, μία σημαντική τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2251/1994, προβαίνουμε στην άμεση συμπερίληψη στο παρόν της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αρ. 5338/17.1.2018 (ΦΕΚ 40/Β/17.1.2018), η οποία προέβη σε μία πρώτη διοικητική κωδικοποίηση του ν. 2251/1994, σύμφωνα με τη νομοθετική επιταγή της § 2 του άρθρου 110 του Ν. 4512/2018.

Παράλληλα, και για την αποφυγή συγχύσεων αφαιρούμε από το σώμα του Ν. 2251/1994, και την παραθέτουμε, μετά τις τελικές διατάξεις του, τη διυπουργική απόφαση 70330/30.6.2015, η οποία διέπει την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την οποία είχαμε συμπεριλάβει στο σώμα του Ν. 2251/1994, στον οποίο και ανήκει, καθώς στην ουσία αποτελεί συνέχεια του άρθρου 11, ωστόσο όμως διέλαθε την προσοχή του νομοθέτη και κατ’ επέκταση και του αρμοδίου Υπουργού και παρέμεινε εκτός του Ν. 2251/1994.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

IXΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

1Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

37Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

51Β. ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

171Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

389ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σχετιζόμενα προϊόντα