Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙΙ
Επιμέλεια: Έφη Τζίβα. Νοέμβριος 2014. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 21
Επιμέλεια: Τζίβα, Έφη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-200-2
Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 12 εκ, 255 σελ.
Σύντομη περιγραφή
τα νομοθετικά κείμενα του δικαίου του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή
Περιγραφή

Στα πλαίσια της δέσμευσης που αναλάβαμε με την πρώτη έκδοση του παρόντος τεύχους παραθέτουμε τα νομοθετικά κείμενα του δικαίου του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο διάστημα που μεσολάβησε.

Ειδικότερα και όσον αφορά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, επειδή από 13.6.2014 τέθηκε σε ισχύ η ΥΑ Ζ1- 891/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2144/30.8.2013), υπουργική απόφαση, η οποία επιχειρεί την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, και καταλαμβάνει συμβάσεις από απόσταση, που συνάπτονται από 13.6.2014 και εφεξής, θεωρήσαμε απαραίτητη την ενσωμάτωση των σχετικών τροποποιήσεων στο σώμα του ν. 2251/1994, επιχειρώντας έτσι μία ανεπίσημη, αλλά ταυτόχρονα αναγκαία «κωδικοποίηση». Με την ευκαιρία αυτή ενσωματώθηκαν σε διατάξεις του νόμου και άλλες τροποποιήσεις, που στο χρονικό αυτό διάστημα επήλθαν, με βάση διάφορα νομοθετήματα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα αντίστοιχα χωρία.