Ηλεκτρονικό επιχειρείν και μάρκετινγκ
Καινοτόμα μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7745-32-3
Rosili, Αθήνα, 3/2014
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 41.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 456 σελ.
Περιγραφή

Η εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί και επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, καθιστώντας πλέον την έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν ένα αναπόσπαστο και συνεχώς αυξανόμενο μέρος του επιχειρείν.

Σε αυτό το περιβάλλον, το βιβλίο "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ: καινοτόμα μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον" προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και βελτίωση της στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν και μάρκετινγκ, καθώς και στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας αυτής.

Είναι δομημένο στα εξής δέκα κεφάλαια:

- Το ψηφιακό περιβάλλον και το μάρκετινγκ.
- Συμπεριφορά καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή.
- Έρευνα αγοράς και διαχείριση πληροφοριών.
- Στρατηγικός προγραμματισμός ψηφιακής επιχειρηματικής δράσης.
- Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και μάρκετινγκ.
- Δημιουργία αξίας: προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο.
- Δημιουργία εσόδων και τιμολόγηση στο διαδίκτυο.
- Πολυ-καναλική διανομή και πωλήσεις.
- Επικοινωνία-προβολή στο ψηφιακό περιβάλλον.
- Μέτρηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικού επιχειρείν και μάρκετινγκ.


Το "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ" καλύπτει όλες τις πτυχές της εφαρμογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν μέσα σε μία επιχείρηση, παρέχοντας τόσο τα θεωρητικά θεμέλια, εκτεταμένη βιβλιογραφία και συνδέσμους στο διαδίκτυο για περαιτέρω μελέτη, όσο και πληθώρα πρακτικών εφαρμογών μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης που καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθοδολογιών, τεχνικών και μοντέλων στην πράξη.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου, επιχειρηματίες, στελέχη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, σπουδαστές και γενικά "σε όλους αυτούς που έχουν το πάθος να μαθαίνουν, να πειραματίζονται, να οραματίζονται, να εφαρμόζουν και να καινοτομούν στο ψηφιακό επιχειρείν".

Βιογραφικά συγγραφέων
Πρόλογος
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Το ψηφιακό τοπίο: τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα και μάρκετινγκ
Μεγέθη της αγοράς
Προοπτικές και συνέπειες σε επίπεδο επιχειρηματικότητας και μάρκετινγκ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Η νέα θέση του πολίτη - καταναλωτή
Χαρακτηριστικά των χρηστών του διαδικτύου
Αγοραστική συμπεριφορά και διαδίκτυο
Κίνητρα χρήσης και αγοράς στο διαδίκτυο
Τμηματοποίηση
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Μέθοδοι έρευνας αγοράς στα νέα μέσα
Διαχείριση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες
Cloud computing και επιδράσεις
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Επιχειρηματικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής δράσης (e-business plan)
Βήματα ανάπτυξης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ένας οδηγός ετοιμασίας επιχειρηματικού σχεδίου
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Τυπολογία και κριτήρια ταξινόμησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων
Ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα και διαδικτυακό Μάρκετινγκ
Κινητά μοντέλα και εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ
Κοινωνικά μέσα & Μάρκετινγκ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ανάπτυξη προϊοντικού χαρτοφυλακίου
Δημιουργία περιεχομένου
Προσωποποίηση
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πηγές εσόδων και μοντέλα τιμολόγησης
Θέματα διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής
Ηλεκτρονικές δημοπρασίες
ΠΟΛΥ-ΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Άμεση ηλεκτρονική πώληση
Πολυ-καναλική διανομή και χρήση παράλληλων δικτύων
Νέοι μεσάζοντες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χαρακτηριστικά των νέων ψηφιακών μέσων
Μέσα και μορφές ψηφιακής επικοινωνίας (media - mix)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Μετρικές και αναλύσεις στο διαδίκτυο - Web Metrics & Analytics
Μετρικές και αναλύσεις κοινωνικών μέσων - socialmediametrics & analytics
Βιβλιογραφία