Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους
Ανάλυση των δημόσιων πολιτικών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-072-0
Τυπωθήτω, Αθήνα, 11/2002
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 12.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 368 γρ., 231 σελ.
Περιγραφή

Στα πλαίσια της συνθετότητας των σύγχρονων κοινωνιών, της κρίσης του ρόλου του Κράτους, της περιπλοκότητας των θεσμών και της πολλαπλότητας των δρώντων που παρεμβαίνουν στη δημόσια δράση, καθίσταται επιτακτική η κατανόηση των σύγχρονων μεταλλαγών της δημόσιας σφαίρας, μέσα κυρίως από την εξέταση των μηχανισμών της δράσης του Κράτους από τη σκοπιά των δημόσιων πολιτικών. Η ανάλυση των πολιτικών του Κράτους - ή ανάλυση των δημόσιων πολιτικών -, που συνιστά το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου, αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στην ανάλυση της δημόσιας δράσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα προσδιορισμού των συσχετισμών ανάμεσα στους δρώντες του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου, μέσα από τη διερεύνηση των δυναμικών και των ορίων μεταξύ του Κράτους και της κοινωνίας, θέτοντας σε τελευταία ανάλυση ακόμη και το ζήτημα της αντιστοιχίας ανάμεσα στο Κράτος και τον δημόσιο χώρο. Η πρόταση, έτσι, των συγγραφέων αφορά την προσέγγιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της πολιτικής θεματικής διάταξης (l` agenda politique), την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα της δημόσιας απόφασης, καθώς και τις δυνατότητες αλλαγής ή όχι της δημόσιας δράσης. Προσεγγίζει, επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με την απώλεια του κεντρικού ρόλου του Κράτους στην παραγωγή συστημάτων αναφοράς, την υπερεθνοποίηση, όπως και την ανάδυση ενός ευρωπαϊκού χώρου δημόσιας δράσης. Η συνεισφορά των συγγραφέων είναι επίσης πολύ σημαντική για τη συγκέντρωση των θεωρητικών ρευμάτων που αφορούν την ανάλυση της δημόσιας δράσης, και ιδιαιτέρως για την προσέγγιση που προτείνουν - τη γνωστική ανάλυση των πολιτικών του Κράτους - για μια σύγχρονη θεώρηση προβληματισμού που ν` ανταποκρίνεται στη συνθετότητα των σύγχρονων κοινωνιών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Για την ελληνική έκδοση, Pierre Muller / Yves Surel
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση, Μαριάννα Ψυλλά
Εισαγωγή
1. Τι είναι μια δημόσια πολιτική;
2. Θεωρίες της δημόσιας δράσης: Νέες προσεγγίσεις
3. Η γένεση της δημόσιας δράσης
4. Δρώντες και δίκτυα δημόσιων πολιτικών
5. Ορθολογικότητα και ανορθολογικότητα της δημόσιας δράσης
6. Η αλλαγή της δημόσιας δράσης

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:16