Δίκαιο προσωπικών εταιριών
Μετά το Ν. 4072/2012
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-915-5
4η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
24 x 17 εκ, 525 σελ.
Περιγραφή

Όπως είναι γνωστό, οι προσωπικές εταιρίες είναι φορείς άσκησης μικρών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι, επίσης, γνωστό ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν, όπως συνήθως λέγεται, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και ότι, συνεπώς, έχουν ανάγκη λειτουργικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου.
Το νομοθετικό, λοιπόν, πλαίσιο που ρύθμιζε τις εταιρίες αυτές μέχρι σήμερα περιέχονταν κυρίως στις διατάξεις των άρθρων 18-28, 38-50 και 64 Εμπορικού Νόμου. Το πλαίσιο αυτό παρέμενε αμετάβλητο από το 1835, δηλαδή από την εισαγωγή στη χώρα μας του γαλλικού εμπορικού κώδικα του 1807.
Βέβαια, τα κενά που κατέλειπαν οι παραπάνω διατάξεις καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό από την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 741-784 ΑΚ για την αστική εταιρία. Όμως, οι διατάξεις αυτές δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματα που συνδέονται με την εταιρική άσκηση εμπορικής επιχείρησης και κυρίως με την άσκηση της επιχείρησης αυτής από την ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία, αφού στηρίζονταν στο συμβατικό δεσμό μεταξύ των εταίρων, δεσμό που από τη φύση του καθιστά την εταιρία ευάλωτη και έτοιμη ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει. Τούτο δεν προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίθετα, συχνά οδηγεί στη διάλυση και υγιών ακόμη επιχειρηματικών μονάδων.
Στα παραπάνω και σε άλλα παραπέρα προβλήματα, όπως στη νομική μεταχείριση των άτυπων και αδημοσίευτων εταιριών, στη μονοπρόσωπη εταιρία, στην αναγκαιότητα της εκκαθάρισης, επιχείρησε να δώσει απαντήσεις ο ν. 4072/2012 (άρθρα 249-293). Ακόμη, ο ίδιος νόμος θέλησε να θέσει σε νέες βάσεις την ετερόρρυθμη, την αφανή εταιρία και, για πρώτη φορά, να ρυθμίσει την κοινοπραξία. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν οι ρυθμίσεις σχετικά με την αφανή εταιρία και την κοινοπραξία. Οι ρυθμίσεις αυτές, κατά κύριο λόγο εύστοχες, είναι βέβαιο ότι θα ανασύρουν από την αφάνεια τους εταιρικούς αυτούς τύπους και θα τους καταστήσουν αξιόλογα εργαλεία στα χέρια των επιχειρούντων προσώπων.
Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους Πληξαύρα Βογιατζόγλου και ιδιαίτερα την Αθηνά Σισμανίδου για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφεραν κατά τη σύνταξη του λημματικού ευρετηρίου και του ευρετηρίου νομικών κανόνων.
Θερμές ευχαριστίες οφείλω στις Εκδόσεις Σάκκουλα και στους συνεργάτες τους, που ανέλαβαν με χαρά και διεκπεραίωσαν με επαγγελματική ευσυνειδησία και την παρούσα έκδοση.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος Γ' έκδοσης
Πρόλογος Β' έκδοσης
ΜΕΡΟΣ Α'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Περιεχόμενο του εταιρικού δικαίου
2. Έννοια και διακρίσεις της εταιρίας
3. Αστική εταιρία
4. Κοινοπραξία
5. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
6. Εταιρίες του εμπορικού δικαίου
7. Τυπολογικές και εννοιολογικές διακρίσεις των εταιριών του εμπορικού δικαίου
8. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών
9. Το εταιρικό δίκαιο σε σχέση με το Σύνταγμα
10. Το εταιρικό δίκαιο ως ιδιωτικό δίκαιο
11. Εταιρικό και φορολογικό δελτίο
12. Το εταιρικό δίκαιο στον πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
13. Εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
ΜΕΡΟΣ Β'
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Α. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
14. Έννοια και χαρακτηριστικά - Εφαρμοζόμενες διατάξεις
15. Σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας. Προϋποθέσεις
16. Ελαττωματική ομόρρυθμη εταιρία
17. Μεταβολές στον εταιρικό οργανισμό. Τροποποίηση του καταστατικού
18. Μετασχηματισμός της ομόρρυθμης εταιρίας σε εταιρία άλλου τύπου
19. Συγχώνευση
20. Εταιρική ιδιότητα
21. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων
22. Οι υποχρεώσεις των εταίρων ειδικότερα
23. Δικαιώματα των εταίρων
24. Διαχείριση της εταιρίας με την ευρεία έννοια του όρου - Διαχείριση και εκπροσώπηση
25. Ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για τα εταιρικά χρέη
26. Λύση της εταιρίας
27. Εκκαθάριση της εταιρίας
28. Αναβίωση της εταιρίας
29. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα
30. Η ομόρρυθμη εταιρία του π.δ. 326/1994
Β. ΑΠΛΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
31. Έννοια, χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη και νομοθετική ρύθμιση
32. Σύσταση της εταιρίας - Περιεχόμενο καταστατικού
33. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου
34. Ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου. Συμμετοχή στις ζημίες
35. Διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρίας - Ανώτατη λειτουργία
36. Μετασχηματισμός και συγχώνευση ετερόρρυθμης εταιρίας
37. Λύση και εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας
38. Μετασχηματισμός και συγχώνευση ετερόρρυθμης εταιρίας
39. Λύση και εκκαθάριση της ετερρόρυθμης εταιρίας
40. Κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρία
Γ. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
41. Έννοια και χαρακτηριστικά
42. Ιστορική εμφάνιση της αφανούς εταιρίας
43. Η νομοθετική ρύθμιση της αφανούς εταιρίας
44. 'Εταιρική' περιουσία
45. Διοίκηση της αφανούς εταιρίας
46. Δικαίωμα ελέγχου - Λογοδοσία
47. Λύση της εταιρίας
48. Εκκαθάριση της εταιρίας
49. Πτώχευση εμφανούς εταίρου
50. Κοινοπραξία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ