Αρχές και πρότυπα μάνατζμεντ για τη δημόσια διοίκηση και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-660-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
296 σελ.
Περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με 25 κράτη μέλη παράγει το μεγαλύτερο εγχώριο προϊόν στον κόσμο και διαθέτει μια μεγάλη εσωτερική αγορά με 450 εκατομμύρια καταναλωτές. Στη σημερινή βελτιωμένη οικονομική κατάσταση της Ένωσης, είναι κατάλληλη η συγκυρία να αναληφθούν οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή. Διαφαίνεται επίσης η αναγκαιότητα για σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών που θα ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, λαμβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των επιδιώξεων των κρατών μελών. Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να διερευνηθούν οι αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν λόγω της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και της διοικητικής μεταρρύθμισης και αυτές που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης. Οι συγγραφείς θα επικεντρωθούν στη διερεύνηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει και που θα πρέπει στην πορεία να λάβουν χώρα στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, θα διερευνηθεί ο διαρκής ανασχεδιασμός της Δημόσιας Διοίκησης, που πρέπει να επιδιώκεται μέσα από τη θεσμική ολοκλήρωσή της. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και δικαιοσύνης με τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων με βάση την αξιοκρατία, την αξιολόγηση και τη γνώση. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η συμμετοχή της χώρας μας στο πλαίσιο των διαδικασιών Διοικητικής Σύγκλισης που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοινές συντεταγμένες πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων, η ενιαιοποίηση και απλούστευση του θεσμικού πλαισίου και η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
α. Η Δημόσια Διοίκηση στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον
β. Η Αναγκαιότητα για Μεταρρύθμιση και Απλούστευση Διαδικασιών
γ. Η Διάσταση της Ποιοτικής Παροχής Υπηρεσιών
δ. Η Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
α. Η Κοινή Αγορά και ο Κοινός Οικονομικός και Νομισματικός Σχεδιασμός
β. Η Ανάγκη για Σύγκλιση των Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στις Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γ. Η Κοινωνία της Γνώσης και η Διαρκής Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης
δ. Η Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης στη Δημόσια Διοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
α. Η Στρατηγική της Λισσαβώνας στην Πρόκληση της Παγκοσμιοποίησης
β. Οι Στόχοι της Στρατηγικής της Λισσαβώνας
γ. Η Στρατηγική της Λισσαβώνας και η Δημόσια Διοίκηση
δ. Ο Συντονισμός και οι Λειτουργικές Ενότητες της Στρατηγικής και η Σχέση με τη Δημόσια Διοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Η Έμφαση στην Ποιότητα για τον Πολίτη στη Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Αυστρία
2. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση για την Ομοσπονδιακή Διοίκηση του Βελγίου
3. Η Διυπουργική και η Υπουργική Στρατηγική Αναδιαμόρφωσης του Κράτους στη Γαλλία
4. Ο Διοικητικός Εκσυγχρονισμός της Κρατικής Διοίκησης στη Γερμανία
5. Το Πρόγραμμα Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας για τη Δημόσια Διοίκηση στη Δανία
6. Οι Στόχοι του Προγράμματος Βελτίωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
7. Η Διαρκής Προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Ιρλανδία
8. Ο Στόχος της Ποιοτικής Παροχής Υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση μέσω του Χάρτη των Πολιτών στην Ισπανία
9. Η Αναθεώρηση της Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης στην Ιταλία
[...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
α. Η Ενίσχυση των Διοικητικών Ικανοτήτων στα Νέα Κράτη Μέλη
β. Η Πολιτική για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις Νέες Χώρες Μέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ
α. Η Κοινωνία της Πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση
β. Η Κοινωνία των Πολιτών και η Εταιρικότητα στη Δημόσια Διοίκηση
γ. Η Διοίκηση με Γνώση στη Δημόσια Διοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Διεύρυνση Κινητικότητας Εργαζομένων
3. Διοργανικότητα Επιτελικών Στελεχών
4. Περιγραφή θέσεων Εργασίας
5. Αξιολόγηση με Στοχοθεσία και Δείκτες
6. Διάρθρωση Χάρτη Σταδιοδρομίας
[...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Συνοπτική Παρουσίαση των Μεταρρυθμιστικών Προσπαθειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
1. Αρχές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας
2. Χαρακτηριστικά των Δημοσίων
και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
3. Τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας
4. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
1. Στρατηγικός προγραμματισμός δημοσίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών
2. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στην αποτελεσματική διοίκηση των οργανισμών
3. Μοντέλο αυτοαξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας των δημοσίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών
4. Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας
5. Το Βραβείο Ποιότητας των Αμερικανικών Δημοσίων Οργανισμών
6. Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
7. Το Ιαπωνικό Βραβείο ποιότητας για οργανισμούς
8. Το Ιαπωνικό βραβείο ποιότητας για ανώτατα στελέχη
[...]
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:54