Τεχνητή νοημοσύνη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8396-64-7
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 54.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
18 x 25 εκ., 1,783 γρ., 864 σελ.
Περιγραφή

Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών, που ασχολείται με τη σχεδίαση ευφυών υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζουμε με τη νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Το βιβλίο προσεγγίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη οριοθετώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, περιγράφοντας τρόπους αναπαράστασης γνώσης για αυτά και αλγορίθμους αναζήτησης λύσεών τους. Επιπλέον, παρουσιάζει κλασικές εφαρμογές που ιστορικά ανήκουν στην περιοχή, όπως το σχεδιασμό ενεργειών, τη μηχανική μάθηση, τα συστήματα γνώσης, καθώς και πιο σύγχρονες εφαρμογές όπως τους ευφυείς πράκτορες και το σημασιολογικό διαδίκτυο. Το βιβλίο συμπληρώνεται με αλγορίθμους και παραδείγματα εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιημένα σε PROLOG και CLIPS, δύο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού του χώρου. Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου ήταν να αποτελέσει ένα διδακτικό βοήθημα για τη διδασκαλία ενός εισαγωγικού μαθήματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η πρώτη έκδοση έτυχε ευρείας αποδοχής από το σύνολο σχεδόν των Τμημάτων Πληροφορικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη δεύτερη έκδοση η ύλη αναδιαρθρώθηκε για διευκόλυνση της διδασκαλίας και υπάρχοντα θέματα αναβαθμίστηκαν, ιδωμένα υπό νέα οπτική γωνία. Τέλος, προστέθηκαν νέα θέματα μεγάλου ερευνητικού και εμπορικού ενδιαφέροντος, κάνοντας το βιβλίο κατάλληλο για χρήση σε εξειδικευμένα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα. Η τρίτη έκδοση συνοδεύεται από CD με διαφάνειες, προγράμματα και υλοποιήσεις αλγορίθμων, πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, γλωσσάριο ορολογίας, κτλ. Το βιβλίο υποστηρίζεται διαδικτυακά στη διεύθυνση AIBOOK.CSD.AUTH.GR.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ
3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΦΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
4. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
5. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ
6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
7. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9. ΛΟΓΙΚΗ
10. ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ
11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΩΝ
12. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
13. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
14. ΑΣΑΦΕΙΑ
ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
16. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
17. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Δ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ
18. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
19. ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
20. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ε: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ
21. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ
22. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
23. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ
24. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
25. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
26. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ζ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
27. ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
28. ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
29. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
30. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Π1. PROLOG ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Π2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ CLIPS
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-11 16:23:06