Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα
Με βάση τα τελικά κείμενα των ευρωκωδίκων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-872-1
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 69.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,366 γρ., 702 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο καλύπτει σε τέσσερα μέρη, θέματα μόρφωσης, ανάλυσης, διαστασιολόγησης, και ποιοτικού ελέγχου δομικών έργων από χάλυβα.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται και επεξηγούνται οι διατάξεις των τελικών επίσημων κειμένων (ΕΝ) του Ευρωκώδικα 3, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων αντοχής και ευσταθείας μελών, κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων, ελέγχων λειτουργικότητας, σχεδιασμού σε συνθήκες πυρκαγιάς κλπ.
Στο δεύτερο μέρος δίνονται κανόνες μόρφωσης και ανάλυσης μονώροφων μεταλλικών κτιρίων, τα οποία βρίσκουν τη μεγαλύτερη εφαρμογή στην πράξη. Αναλύονται τα δομικά στοιχεία των κτιρίων (επικαλύψεις, τεγίδες, δοκοί, δικτυώματα, υποστυλώματα και εδράσεις, σύνδεσμοι δυσκαμψίας κλπ), οι γερανογέφυρες και οι αντίστοιχες δοκοί κύλισης, η πλευρική ευστάθεια κλπ.
Στο τρίτο μέρος δίνονται κανόνες μόρφωσης και ανάλυσης πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων, τα οποία αναπτύσσονται ταχέως και στην Ελλάδα. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και διαστασιολόγηση των συμμίκτων στοιχείων (πλακών, δοκών και υποστυλωμάτων) και στις αντισεισμικές διατάξεις.
Το τελευταίο μέρος πραγματεύεται τη βιομηχανική επεξεργασία, την ανέγερση και τον ποιοτικό έλεγχο. Δίνονται πληροφορίες για τη διαμόρφωση του υλικού, τις μεθόδους εφαρμογής και προέντασης των κοχλιών, την επιφανειακή προστασία, τη μεταφορά και ανέγερση των στοιχείων και τον ποιοτικό έλεγχο, τόσο των συγκολλήσεων όσο και των άλλων κατεργασιών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ Ι. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Βασικές αρχές σχεδιασμού
2. Ανάλυση φορέων
3. Οριακές καταστάσεις αστοχίας
4. Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
5. Συνδέσεις
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΜΟΝΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
6. Εισαγωγή στα μονώροφα κτίρια
7. Οι κύριοι φορείς
8. Οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας
9. Δομικά στοιχεία για τη συμπλήρωση του κελύφους του κτιρίου
10. Θεμελίωση
11. Ανέγερση
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
12. Εισαγωγή στα πολυώροφα μεταλλικά κτίρια
13. Μόρφωση του φορέα
14. Μη φέροντα στοιχεία
15. Ανάλυση του φορέα
16. Διαστασιολόγηση συμμίκτων πλακών
17. Διαστασιολόγηση δοκών
18. Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων και αντισεισμικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ IV. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
19. Βιομηχανική κατεργασία, ανέγερση και ποιοτικός έλεγχος
Παράρτημα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00