Οι τοίχοι της γνώσης
Σχολικός χώρος και εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0946-7
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 36.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,107 γρ., 527 σελ.
Περιγραφή

Ο σχολικός χώρος, όπως και κάθε χώρος, είναι δισυπόστατος, με γεωμετρική και ανθρώπινη ποιότητα. Η γεωμετρική υπόσταση του χώρου καθορίζει, απλά, τα υλικά του χαρακτηριστικά, ενώ η ανθρωπογενής του ποιότητα εξηγεί την προέλευση, το σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του. Η σχέση του ανθρώπου με το χώρο συνδέεται με τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και των στάσεων του ατόμου ή της ομάδας και, γενικότερα, με την πολιτισμική και κοινωνική δυναμική που αναπτύσσεται στις διάφορες κατηγορίες ανθρώπινου περιβάλλοντος. Αυτό το βιβλίο εφαρμόζει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση του σχολικού χώρου, μελετώντας τον, αρχικά από θεωρητική άποψη, ως ένα πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μαθητή και την εκπαίδευση, το οποίο μπορεί να διευκολύνει ή, αντίθετα, να επιβραδύνει την πορεία του παιδιού προς την ωρίμανση και τη γνώση. Στη συνέχεια, με βάση τα συμπεράσματα της θεωρητικής προσέγγισης, εξετάζει τις σύγχρονες τάσεις για τη σχέση του παιδιού με το χώρο στο σχολείο, ώστε να διαπιστώσει τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται στην πράξη. Κατόπιν, με την ίδια οπτική, αναλύει την κατάσταση του σχολικού χώρου στην Ελλάδα και εντοπίζει τις δυσλειτουργίες οι οποίες υπάρχουν και επιδρούν αρνητικά στις δυνατότητες για ανανέωση της εκπαίδευσης. Η διερεύνηση αυτή καταλήγει στην πρόταση για μια μεθοδολογία παρέμβασης στο σχολικό χώρο που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ελληνικού σχολικού περιβάλλοντος και τεκμηριώνεται με παραδείγματα από εφαρμογές της στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για τον «παιδαγωγικό ανασχεδιασμό του σχολικού χώρου» που στόχο έχει οι «Τοίχοι της Γνώσης» να οδηγήσουν σε μια καλύτερη «Τύχη της Γνώσης».


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Το θεωρητικό περίγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Προς έναν ορισμό της έννοιας «χώρος»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Μεθοδολογικά ζητήματα για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του χώρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο σχολικός χώρος ως πεδίο έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η διαμόρφωση μιας μεθόδου προσέγγισης του σχολικού χώρου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σύγχρονες προσεγγίσεις του σχολικού χώρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Από την παραδοσιακή στη νέα παιδαγωγική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η διαμόρφωση των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων του σχολικού χώρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Η εφαρμογή των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων του σχολικού χώρου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ο σχολικός χώρος στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ένας σχολικός χώρος χωρίς ηλικία (Η οργάνωση της υλικής δομής του ελληνικού σχολείου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Μια αιωνόβια σχολική τάξη (Η σχέση υλικής και κοινωνικής δομής στο σύστημα «σχολική τάξη» του ελληνικού σχολείου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Το «διαφορετικό - ίδιο» νηπιαγωγείο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Ένα σχολείο που έχασε την εποχή του
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Μια πρόταση για αναβάθμιση του σχολικού χώρου στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Κατευθύνσεις παρέμβασης για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου: Μεθοδολογία παρέμβασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου: ερευνητική τεκμηρίωση της πρότασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Η εφαρμογή του παιδαγωγικού ανασχεδιασμού στο χώρο του νηπιαγωγείου
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00