Η οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-431-234-4
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 6/1982
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 226 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό βρίσκει πληροφορίες που αφορούν στην οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, όποιος αντιμετωπίζει ένα σχετικό πρόβλημα στην πράξη.
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πολύ απλές, καθαρά τεχνικού χαρακτήρα: π.χ. τι πρέπει να περιλαμβάνει μια κάτοψη προμελέτης, πώς διαρθρώνεται μια τεχνική περιγραφή, ποιό είναι το πλήρες περιεχόμενο μιας μελέτης εφαρμογής, ή, ακόμη απλούστερα, ποια είναι τα πάχη γραμμών που είναι κατάλληλα για ένα κατασκευαστικό σχέδιο 1:50.
Οι ζητούμενες πληροφορίες ενδέχεται να είναι σύνθετες και να έχουν οργανωτικό χαρακτήρα: π.χ. πώς γίνεται η παραπομπή από το ένα σχέδιο της μελέτης εφαρμογής στο άλλο, πώς συντάσσεται ένας πίνακας κουφωμάτων, σε τι συνίσταται η διαφορά περιεχομένου μεταξύ σχεδίων προμελέτης και οριστικής μελέτης, ή, ακόμη συνθετότερα, πώς μπορεί να οργανωθεί ολόκληρο το αρχείο μελετών ενός αρχιτεκτονικού γραφείου.
Πρόθεση του βιβλίου είναι να βοηθήσει όποιον, με οποιαδήποτε ιδιότητα, έχει να ασχοληθεί με μια αρχιτεκτονική μελέτη: είτε στην εκπαίδευση, ως φοιτητής, είτε στην επαγγελματική πρακτική, ως μελετητής, είτε στον προγραμματισμό και έλεγχο μελετών, ως δημόσια ή ιδιωτική τεχνική υπηρεσία, είτε ακόμη στην συνεργασία του με αρχιτέκτονα, ως κύριος του έργου ή ως ειδικός μελετητής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

1ο ΜΕΡΟΣ: Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
-Τα στάδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και η λογική που τα διέπει
Τα στάδια της αρχιτεκτονικής μελέτης
Περιεχόμενο και οργάνωση της μελέτης εφαρμογής ως βάση για την οργάνωση της πληροφορίας ολόκληρης της μελέτης
-Διάκριση της πληροφορίας της μελέτης σε υποσύνολα και χαρακτηρισμός τους με κωδικούς
Κωδικός μελέτης
Κωδικός κατηγορίας, σταδίου και στοιχείου μελέτης. Κωδικός σχεδίου
Κατηγορίες μελετών
Στάδια αρχιτεκτονικής μελέτης
Στοιχεία αρχιτεκτονικής μελέτης
Σύνθεση κωδικού σχεδίου
Κωδικοί προτύπων λεπτομερειών γραφείου και λεπτομερειών μελέτης
Αύξοντας αριθμός σχεδίου μελέτης και σειρά σχεδίων
Κωδικός αρίθμησης χώρων
Ονομασία χώρων
Αρίθμηση κτιριολογικών ενοτήτων και χώρων
Παραδείγματα τυπικών περιπτώσεων αρίθμησης χώρων
Κωδικός άρθρου
ΑΤΟΕ
Κωδικοποίηση άρθρων γραφείου
Γενικός πίνακας περιεχομένων ΑΤΟΕ
Πίνακας περιεχομένων άρθρων γραφείου
-Συνοπτική παρουσίαση των βασικών οργανωτικών χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής μελέτης
Ονοματολογία στοιχείων μελέτης
Τυποποιημένα μεγέθη χαρτιού για τα διάφορα σχέδια και κείμενα της μελέτης
Οργάνωση αρχείου μελετών του αρχιτεκτονικού γραφείου
Ροή της πληροφορίας στην αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής
Βασικά έντυπα του αρχιτεκτονικού γραφείου:
Πρώτη και δεύτερες σελίδες κειμένων
Έντυπο καταλόγου μελετών
Έντυπο καταλόγου σχεδίων μελέτης
Έντυπο ευρετηρίου προτύπων λεπτομερειών γραφείου
Πινακάκι σχεδίων
Πινακάκι σχεδίων λεπτομερειών
Έντυπο άρθρων
Έντυπο συγκεντρωτικού πίνακα προϋπολογισμού δαπάνης
Έντυπο αναλυτικού προϋπολογισμού δαπάνης
Έντυπο δελτίου χώρου
Έντυπο πίνακα χώρων
Έντυπο πίνακα κουφωμάτων
Έντυπο χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού
Εμβαδά χώρων και τρόπος υπολογισμού τους
2ο ΜΕΡΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
-Περιεχόμενο της αρχιτεκτονικής προκαταρκτικής μελέτης
Μελέτη σκοπιμότητας έργου
Συγκρότηση της ομάδας των μελετητών και ορισμός εκπροσώπων του φορέα που θα συνεργάζονται με αυτούς
Ανάλυση αναγκών, τις οποίες ο φορέας προτίθεται να καλύψει με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου
Ανάλυση αναγκών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το σχεδιαζόμενο νέο κτίσμα, και που καλύπτονται από μια προϋπάρχουσα κατάσταση
Συλλογή πληροφορίας σχετικής με το συγκεκριμένο πρόβλημα
Χονδρική προεκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του έργου, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των προβλεπόμενων αναγκών
Ανάλυση των χαρακτηριστικών του οικοπέδου και της ευρύτερής του περιοχής σε σχέση με τη λειτουργία, τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου
Διερεύνηση των συνθηκών που θα προκύψουν μετά από τυχόν πραγματοποίηση των προθέσεων του φορέα
Συμπεράσματα και προτάσεις για τις παραπέρα ενέργειες του φορέα
Πρόγραμμα σχεδιασμού
Γενικά δεδομένα του προβλήματος
Κτιριολογικό πρόγραμμα
-Οργάνωση της προκαταρκτικής μελέτης
3ο ΜΕΡΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
-Στοιχεία της αρχιτεκτονικής προμελέτης
Συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων προμελέτης
Σχέδια
Προσχέδια γενικής διάταξης και διαμόρφωσης
Χάρτης ή σκαρίφημα περιοχής ή οδοιπορικό
Τοπογραφικό (σχέδιο γενικής διάταξης και διαμόρφωσης)
Προσχέδια κτιρίων
Είδη προσχεδίων κτιρίων
Σχεδιαστικές κλίμακες
Κατόψεις
Όψεις
Τομές
Κείμενα
Έκθεση
Γενική τεχνική περιγραφή (πρότυπη διάρθρωση περιγραφής κατασκευής έργου)
Προσεγγιστικός προϋπολογισμός δαπάνης
Ενδεικτικός χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός
-Οργάνωση της αρχιτεκτονικής προμελέτης
Γενική οργανωτική λογική
Η οργάνωση της εργασίας του μελετητή για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης
Ένδεκα φάσεις εργασίας
-Παραδείγματα σχεδίων και κειμένων αρχιτεκτονικής προμελέτης
4ο ΜΕΡΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Στοιχεία της αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης
Οργάνωση της αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης
Παραδείγματα σχεδίων και κειμένων αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης [...]
5ο ΜΕΡΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00