Εθνική συστράτευση και διεθνιστική αλληλεγγύη
Έλληνες και ξένοι εθελοντές στα μέτωπα των πολέμων στη δεκαετία του 1910
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-170-3
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2/2023
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/8/2034
€ 14.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 232 σελ.
Περιγραφή

Η πρακτική του ένοπλου εθελοντισμού διατρέχει την νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Εντοπίζεται τον 19ο αιώνα, σε πλήρη άνθιση, με τους εθελοντές των κρητικών εξεγέρσεων και αυτούς του γαλλοπρωσσικού και του ελληνοθωμανικού πολέμου. Συνεχίζει να ευδοκιμεί και τον επόμενο αιώνα, με τους Γαριβαλδινούς ερυθροχίτωνες και τους εθελοντές των εμπόλεμων συρράξεων της δεκαετίας του 1910 μέχρι και τους στρατευθέντες στις Διεθνείς Ταξιαρχίες κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο.

Στη μακρά παράδοση της ένοπλης εθελούσιας στράτευσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η δεκαετία του 1910, στην οποία επικεντρώνονται οι μελέτες του παρόντος τόμου, κατέχει μια ξεχωριστή θέση. Την περίοδο αυτή ο ένοπλος εθελοντισμός γνώρισε ταυτόχρονα την κορύφωσή του, αλλά έδειξε και τα πρώτα σημάδια κάμψης του, καθώς η πρακτική της ένοπλης στράτευσης, και της άοπλης συστράτευσης, που συχνά τη συνόδευε, μεταλλάχθηκε με την εμφάνιση, αρχικά στα Βαλκάνια, και αργότερα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εμπόλεμων συρράξεων νέου, «βιομηχανικού» τύπου. Η μαζική ανθρωποσφαγή με μηχανικά μέσα αποδυνάμωσε τον ρομαντικό και ηρωικό χαρακτήρα της ένοπλης συμμετοχής, που έθρεψε τα εθελοντικά κινήματα του 19ου αιώνα. Εξάλλου, εκτός από τον ίδιο τον χαρακτήρα του πολέμου, άλλαξαν τότε και οι όροι και οι τρόποι συμμετοχής στις πολεμικές συγκρούσεις.

Η δεκαετία του 1910 συνιστά απ’ αυτήν την άποψη μια βαθειά τομή στη μακρά ιστορία του ένοπλου εθελοντισμού, τόσο του ελληνικού, όσο και ευρύτερα του ευρωπαϊκού. Γι’ αυτό ακριβώς και επιλέχθηκε ως περίοδος εστίασης του ανά χείρας βιβλίου, προκειμένου, μέσα από μια συνολική προσέγγιση και πολυπρισματική θεώρηση, να αναδειχθούν οι ριζικές μεταμορφώσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εθελοντικής πρακτικής.

Ο ανα­πλη­ρω­τής κα­θη­γη­τής Νι­κό­λας Μα­νι­τά­κης δι­δά­σκει ιστο­ρία στο Τμή­μα Γαλ­λι­κής Γλώσ­σας και Φι­λο­λο­γί­ας του ΕΚ­ΠΑ. Τα ερευ­νη­τι­κά του εν­δι­α­φέ­ρο­ντα στρέ­φο­νται στην κοι­νω­νι­κή ιστο­ρία, στην ιστο­ρία της εκ­παί­δευ­σης, στην πο­λι­τι­στι­κή δι­πλω­μα­τία και στην ιστο­ρία των ελ­λη­νο­γαλ­λι­κών σχέ­σε­ων. Με­τα­ξύ άλ­λων δη­μο­σι­εύ­σε­ων, συ­νε­πι­με­λή­θη­κε το συλ­λο­γι­κό τό­μο Μα­τα­ρόα 1945. Από το μύ­θο στην ιστο­ρία (Ασί­νη, 2018) και εξέ­δω­σε το βι­βλίο Το Γαλ­λι­κό Ιν­στι­τού­το Αθη­νών (1915- 1961). Η αει­φο­ρία των ελ­λη­νο­γαλ­λι­κών πο­λι­τι­στι­κών σχέ­σε­ων (Ασί­νη, 2022).

Ο Πέ­τρος Πα­πα­πο­λυ­βίου είναι επί­κου­ρος κα­θη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Ελ­λη­νι­κής Ιστο­ρί­ας στο Τμή­μα Ιστο­ρί­ας και Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου Κύ­πρου. Γεν­νή­θη­κε στη Λευ­κω­σία το 1960 και μέ­χρι την τουρ­κι­κή εισβο­λή του 1974 κα­τοι­κού­σε στη Λά­πη­θο της επαρ­χί­ας Κε­ρύ­νει­ας. Από τον Οκτώ­βριο του 1974 η οικο­γέ­νεια του εγκα­τα­στά­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι πτυ­χι­ού­χος της Φι­λο­σο­φι­κής Σχο­λής του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης και δι­δά­κτωρ Φι­λο­σο­φί­ας του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας της ίδι­ας σχο­λής. Τα ερευ­νη­τι­κά εν­δι­α­φέ­ρο­ντα και οι επι­στη­μο­νι­κές του δη­μο­σι­εύ­σεις επι­κε­ντρώ­νο­νται στην ιστο­ρία του κυ­πρι­α­κού ενω­τι­κού κι­νή­μα­τος, με έμ­φα­ση στη με­λέ­τη του κυ­πρι­α­κού εθε­λο­ντι­σμού και στη δε­κα­ε­τία του 1940 στην Ελ­λά­δα. Στο συγ­γρα­φι­κό του έρ­γο πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται μο­νο­γρα­φί­ες και άρ­θρα για την κυ­πρι­α­κή συμ­βο­λή στην Επα­νά­στα­ση του 1821, στους ελ­λη­νι­κούς και στους δύο Πα­γκο­σμί­ους πο­λέ­μους, την ΕΟ­ΚΑ, την ιστο­ρία της Κυ­πρι­α­κής Δη­μο­κρα­τί­ας και τη γερ­μα­νι­κή κα­το­χή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Έχει δη­μο­σι­εύ­σει δε­κά­δες ιστο­ρι­κές με­λέ­τες σε επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά, συλ­λο­γι­κούς τό­μους και βι­βλία.


Add: 2023-02-22 16:55:20 - Upd: 2023-08-10 10:01:18