Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6834-48-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 189 σελ.
Περιγραφή

Ο παρών τόμος αποτελεί το προϊόν της ερευνητικής μελέτης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Συστημική Αλλαγή στην Παιδική Προστασία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα EEAGrants, με φορέα υλοποίησης τα Παιδικά Χωριά SOS. Σκοποί της έρευνας ήταν  η αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί στα ιδρύματα παιδικής προστασίας και η προοπτική αποϊδρυματοποίησης και εναλλακτικής προστασίας των παιδιών.

Ειδικότερα, η έρευνα  στοχεύει στην  ανάδειξη ερωτημάτων και προβληματισμών σε σχέση με τα ιδρύματα παιδικής προστασίας που λειτουργούν στην Ελλάδα και στην αποτύπωση των αναγκών τους. Εξετάζονται, επίσης, παράγοντες που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, τα παιδαγωγικά πρότυπα που τυχόν εφαρμόζονται και τις ιδρυματικές πολιτικές που ακολουθούνται. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν τη βάση συζήτησης για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, τις υφιστάμενες πρακτικές, τις δυνατότητες αποϊδρυματοποίησης και τη μετάβαση των παιδιών στην κοινοτικού και οικογενειακού τύπου φροντίδα.

Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διεθνούς προσπάθειας για τον περιορισμό ή και την αντικατάσταση των κλειστών ιδρυματικών δομών από ανοιχτές δομές οικογενειακού χαρακτήρα, που διαφυλάσσουν καλύτερα τα δικαιώματα και το συμφέρον των παιδιών. Με βάση τη σχετική εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία, η έρευνα επιχειρεί, μέσα από την καταγραφή των αντικειμενικών συνθηκών των ελληνικών ιδρυμάτων, να χαρτογραφήσει τη θέση τους σε σχέση με τη διεθνή τάση αποϊδρυματοποίησης.


Add: 2023-01-16 10:29:16 - Upd: 2023-01-16 10:29:16