Χρηματοοικονομική
Μια επισκόπηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5036-88-1
Προπομπός, Αθήνα, 10/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 2/4/2024
€ 46.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 448 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη χρηματοοικονομική. Αναλύει τόσο τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος όσο και τις κυριότερες επιστημονικές προτάσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων από άτομα και οργανισμούς στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Με βάση τον αναλυτικό άξονα κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης, παρουσιάζονται μηχανισμοί διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου, αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικής διοίκησης, συνεκτιμώντας πάντοτε τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, στο βιβλίο παρουσιάζονται οι μετασχηματισμοί του χρηματοοικονομικού συστήματος που επαναπροσδιορίζουν το πρακτικό και θεωρητικό περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής, όπως είναι η χρηματοοικονομική τεχνολογία και η χρηματοοικονομική ανάλυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Στο βιβλίο αναλύονται θέματα όπως:

 •  Η δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος
 • Ο ρόλος των τραπεζών και του χρήματος στην οικονομία
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Αποτίμηση αξιογράφων
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 • Εταιρική χρηματοοικονομική
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια
 • FinTech
 • Κοινωνική χρηματοοικονομική
 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση

Η Χρηματοοικονομική απευθύνεται στο κοινό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης που εστιάζεται στην ανάλυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Επιπλέον, απευθύνεται σε εργαζόμενους τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, σε στελέχη χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, καθώς και σε κάθε πολίτη που θέλει να κατανοήσει τις κυριότερες αρχές λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Add: 2022-11-28 14:15:53 - Upd: 2023-03-13 10:47:57