ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Υπό έκδοση
ISBN: 978-618-5677-15-2
Άμμων Εκδοτική, ΑΘΗΝΑ, 8/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 3/2/2024
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 16 εκ, 236 σελ.
Σύντομη περιγραφή
… Ἡ με­λέτη-ἔ­ρευνα αὐ­τοῦ τοῦ βι­βλίου εἶ­ναι ἡ συ­νέ­χεια τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Γε­ω­δαι­τι­κοῦ τρι­γω­νι­σμοῦ, στήν προ­σπά­θεια ὄχι μό­νον νά ἀ­πο­δεί­ξουμε τήν ἀρ­μο­νία τῆς το­πο­θε­τή­σεως ὅ­λων τῶν ἀρ­χαίων Ἑλ­λη­νι­κῶν ἱ­ε­ρῶν σέ μία συγ­κε­κρι­μένη ΠΕΡΙΕΧΕΙ CD
Περιγραφή

… Ἡ με­λέτη-ἔ­ρευνα αὐ­τοῦ τοῦ βι­βλίου εἶ­ναι ἡ συ­νέ­χεια τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Γε­ω­δαι­τι­κοῦ τρι­γω­νι­σμοῦ, στήν προ­σπά­θεια ὄχι μό­νον νά ἀ­πο­δεί­ξουμε τήν ἀρ­μο­νία τῆς το­πο­θε­τή­σεως ὅ­λων τῶν ἀρ­χαίων Ἑλ­λη­νι­κῶν ἱ­ε­ρῶν σέ μία συγ­κε­κρι­μένη πε­ρι­οχή, ὅ­πως αὐ­τήν τῆς Ἀ­κρο­πό­λεως, Ἀρ­χαίας ἀ­γο­ρᾶς, Ὀ­λυμ­πίου, Φι­λο­πάπ­που καί τοῦ πε­ρί­γυ­ρου, ἀλλά καί ἀ­κόμη πα­ρα­πέρα.

Γι­ατί ἔ­δι­ναν σ’ ἕνα ἱ­ερό τό συγ­κε­κρι­μένο ὄ­νομα τῆς θε­ό­τη­τος; Γι­ατί ἕνα ἱ­ερό ἤ βω­μός ἔ­χει δι­πλή, τρι­πλή, τε­τρα­πλή, ἑ­πτα­πλή λα­τρεία, ἐνῶ τό κυ­ρίως ἱ­ερό, δη­λαδή ὁ ναός, εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νος σέ μία θε­ό­τητα ἤ ἥ­ρωα, ὅ­πως τό Ἐ­ρέ­χθειον, τό ὁ­ποῖο εἶ­ναι μέν ἀ­φι­ε­ρω­μένο στόν Έ­ρε­χθέα ἤ Ἐ­ρι­χθό­νιο, ἀλλά πα­ράλ­ληλα ὑ­πάρ­χουν κι’ ἄλ­λοι βω­μοί, ἄλ­λες λα­τρεῖες μέσα στόν ναό, ὅ­πως τῆς Ἀ­θη­νᾶς Πο­λι­ά­δος, τοῦ Ὑ­πά­του Διός, τοῦ Ἑρ­κείου Διός, τοῦ Πο­σει­δῶ­νος, τοῦ Ἡ­φαί­στου, τοῦ Βού­του, τοῦ Κέ­κρο­πος. Γι­ατί εὐ­θεῖες συν­δέ­ουν ἱ­ερά ἤ βω­μούς λα­τρείας τῆς ἴ­διας θε­ό­τη­τος, ὅ­πως τοῦ Ἑρ­κείου Διός; Μή­πως τά ἱ­ερά, ἐ­κτός τοῦ τρι­γω­νι­σμοῦ πού ὑ­φί­στα­ται με­ταξύ τους, ἔ­χουν καί ἄλ­λες ἰ­δι­ό­τη­τες; Μή­πως δη­λαδή ἱ­ερά τῆς ἴ­διας θε­ό­τη­τος ἔ­χουν σχέση με­ταξύ τους καί σέ εὐ­θεῖες καί σέ τρι­γω­νι­σμούς, σχη­μα­τί­ζον­τας ἀρ­γη­νούς, του­τέ­στιν πλέ­γματα ἤ δί­κτυα, γιά συγ­κε­κρι­μέ­νους σκο­πούς;

Σέ ὅλα αὐτά τά ἐ­ρω­τή­ματα θά προ­σπα­θήση ἡ με­λέτη αὐτή νά δώση ἀ­παν­τή­σεις, νά πα­ρά­σχη ἀ­πο­δεί­ξεις ὥ­στε, σπά­ζον­τας αὐ­τόν τόν κώ­δικα, νά γνω­ρί­σουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁ­ποῖον ὄχι μό­νον ἔχ­τι­ζαν τόν ναό στό συγ­κε­κρι­μένο ση­μείο, ἀλλά καί τί ὄ­νομα τοῦ ἔ­δι­ναν, δη­λαδή σέ ποιά θε­ό­τητα ἤ θε­ό­τη­τες ἀ­νή­κει. Μ’ αὐ­τόν τόν τρόπο θά μπο­ρέ­σουμε νά κα­τα­νο­ή­σουμε τήν νο­ο­τρο­πία τῶν ἀρ­χαίων Ἑλ­λή­νων ἀπό τήν Μυ­θο­λο­γική ἐ­ποχή, τά πι­στεύω καί τίς δο­ξα­σίες τους μέ­χρι τήν Κλασ­σική καί Ρω­μα­ϊκή ἐ­ποχή, ὁ­πότε ἐ­πέρ­χε­ται τό τέ­λος τοῦ ἀρ­χαίου Ἑλ­λη­νι­κοῦ πο­λι­τι­σμοῦ, δι­α­κό­πτε­ται, ἡ λει­τουρ­γία τῶν μαν­τείων καί παύει ἡ χρῆ­σις τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Γε­ω­δαι­τι­κοῦ συ­στή­μα­το