Συμμετοχικότητα και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-584-7
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 7/2022
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 21/1/2024
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 280 σελ.
Περιγραφή

Η απαί­τη­ση για ποι­ο­τι­κή εκ­παί­δευ­ση όσον αφο­ρά την αει­φό­ρο ανά­πτυ­ξη είναι μια εκ­παί­δευ­ση που εν­δι­α­φέ­ρε­ται για την πο­ρεία προς την αει­φο­ρία με δι­α­δι­κα­σία που προ­τεί­νει και χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται, εκτός των άλ­λων, σε με­γά­λο βαθ­μό, από τη συμ­με­το­χή. Η συμ­με­το­χή οικο­δο­μεί­ται στα­δι­α­κά και πιο στα­θε­ρά μέ­σα από τις δη­μο­κρα­τι­κές εμπει­ρί­ες που βι­ώ­νει το παι­δί, συν­δέ­ε­ται με τη με­τα­βί­βα­ση ισχύ­ος στα παι­διά, στα σχο­λεία και τις το­πι­κές κοι­νό­τη­τες, ώστε να αντι­με­τω­πί­ζουν πραγ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα. Σκο­πός του βι­βλίου είναι να δεί­ξει πώς η συμ­με­το­χή μπο­ρεί­να προ­α­γά­γει την Εκ­παί­δευ­ση για την Αει­φό­ρο Ανά­πτυ­ξη στο ελ­λη­νι­κό σχο­λείο. Για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση αυτού του σκο­πού πραγ­μα­τεύ­ε­ται θέ­μα­τα, όπως η συμ­με­το­χι­κό­τη­τα και ο συμ­με­το­χι­κός σχε­δι­α­σμός του χώ­ρου, επί­σης θε­ω­ρί­ες, όπως αυτές που αφο­ρούν την κλί­μα­κα συμ­με­το­χής, τη με­θο­δο­λο­γία της έρευ­νας στην Εκ­παί­δευ­ση για την Αει­φο­ρία και τη δη­μι­ουρ­γία συμ­με­το­χι­κής ερευ­νη­τι­κής κουλ­τού­ρας μέ­σα στο σχο­λείο, και τέ­λος με­λέ­τες πε­ρί­πτω­σης από την Ελ­λά­δα και το εξω­τε­ρι­κό.


Add: 2022-07-22 22:26:42 - Upd: 2022-08-17 14:12:27