Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-499-5
Είδος έκδοσης: Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 446 σελ.
Περιγραφή

Το έργο αποτελεί μια πλήρως ενημερωμένη και συστηματική ανάλυση του Τρίτου Βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αναφέρεται στα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής αποφάσεως και τις ανακοπές ως ένδικα βοηθήματα κατά δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων.

Η παρούσα Β΄ έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών με τους ν. 4745/2020, 4842/2021 και 4912/2022, οι οποίες στο δίκαιο των ενδίκων μέσων δεν ήταν πολλές, αλλά ήταν εξειδικευμένες. Ο συγγραφέας, ως μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του ν. 4842/2021, παραθέτει κρίσιμες εκτιμήσεις σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των νέων διατάξεων, καθώς και ειδική αναφορά στην πιλοτική δίκη.

Και στην έκδοση αυτή διατηρούνται τα βασικά χαρακτηριστικά της πρώτης εκδόσεως, δηλαδή, η πλήρης κατά το δυνατόν καταγραφή και ενημέρωση της βιβλιογραφίας που έχει δημοσιευτεί στο πέρασμα του χρόνου έως σήμερα, κυρίως όμως η πλούσια και επίκαιρη –ενημερωμένη μέχρι τον Μάρτιο του 2022– νομολογία, με αναφορές σε 3.268 αποφάσεις σε κρίσιμα διαχρονικά και νέα ζητήματα.

Στόχος του έργου ήταν να ληφθούν υπ’ όψιν οι ανάγκες της πράξης, έτσι ώστε το παρόν πόνημα να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο βοήθημα για τον δικηγορικό και δικαστικό κόσμο, αλλά και για τους φοιτητές, επιτυγχάνοντας μια συστηματική παράθεση της ύλης που στοχεύει στην ευχερή κατανόηση δύσκολων νομικών εννοιών και πολύπλοκων δικονομικών ζητημάτων.


Add: 2022-06-21 12:01:24 - Upd: 2022-06-21 12:01:24