Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία
Σύγχρονες Προσεγγίσεις - Μελλοντικές Προκλήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-064-5
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 4/2021
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, EPUB
288 σελ.
Περιγραφή

Καθώς η Ελλάδα διανύει τα πρώτα της βήματα μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά της, προκειμένου να τοποθετηθεί στο παγκόσμιο στερέωμα υφαίνοντας ένα νέο αφήγημα για τον εαυτό της, είναι πολλές. Ιστορικά, η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτιστική της κληρονομιά και προωθεί την εικόνα μιας χώρας «πολιτιστικού γίγαντα». Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αναφύονται σε σχέση με την πραγματική διάσταση και έκταση της άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας από την Ελλάδα.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να εξερευνήσει τα όρια της πολιτιστικής διπλωματίας όχι μόνο ως ακαδημαϊκό πεδίο, αλλά και ως πεδίο άσκησης πολιτικής. Ο παρών τόμος συγκεντρώνει για πρώτη φορά ένα φάσμα αναλύσεων, απόψεων και αφηγήσεων από τρεις διαφορετικές ομάδες ενδιαφερόμενων: ακαδημαϊκούς, διοικητικά στελέχη υπουργείων και επαγγελματίες του πολιτισμού. Απώτερος στόχος είναι να διαφανεί η πολυσχιδής φύση του πεδίου, ώστε να γίνει κατανοητό ότι οποιοσδήποτε σχεδιασμός προς μια κεντρική στρατηγική για την πολιτιστική διπλωματία οφείλει να λαμβάνει υπόψη πολυποίκιλες ανάγκες, φέρνοντας σε συνεργασία φορείς με περιοχή ευθύνης που παραδοσιακά δεν αλληλοεφάπτονται.

Η έκδοση φιλοδοξεί να ρίξει φως στο πώς η πολιτιστική διπλωματία διοικείται σε εθνικό επίπεδο, προχωρώντας πέρα από την απλή χαρτογράφηση του τοπίου στην ανάδειξη των αντιθέσεων που το σημαδεύουν, εισάγοντας έναν βαθύτερο προβληματισμό για το μέλλον της πολιτιστικής διπλωματίας στην Ελλάδα.

Η Δρ Δή­μη­τρα Κιζ­λά­ρη σπού­δα­σε Ιστο­ρία, Αρ­χαι­ο­λο­γία και Μου­σει­ο­λο­γία στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης και έχει ειδι­κευ­τεί σε θέ­μα­τα πο­λι­τι­στι­κής πο­λι­τι­κής και δι­α­χεί­ρι­σης. Εκ­πό­νη­σε τη δι­δα­κτο­ρι­κή της δι­α­τρι­βή με θέ­μα τα Εθνι­κά Πο­λι­τι­στι­κά Ιν­στι­τού­τα στο Λον­δί­νο (University College London) με δι­πλή υπο­τρο­φία από το Ίδρυ­μα Ωνά­ση και το Ίδρυ­μα Λε­βέ­ντη. Ερ­γά­ζε­ται στον βρε­τα­νι­κό ορ­γα­νι­σμό δι­α­χεί­ρι­σης πνευ­μα­τι­κών δι­και­ω­μά­των για τη μου­σι­κή, ενώ ταυ­τό­χρο­να είναι επι­σκέ­πτρια λέ­κτο­ρας στο UCL School of Anthropology. Τέ­λος, λει­τουρ­γεί ως εξω­τε­ρι­κή αξι­ο­λο­γή­τρια στην Ευρω­πα­ϊ­κή Επι­τρο­πή βαθ­μο­λο­γώ­ντας προ­τά­σεις για έρ­γα ευρω­πα­ϊ­κής συ­νερ­γα­σί­ας που κα­τα­τί­θε­νται στα πλαί­σια του προ­γράμ­μα­τος «Δη­μι­ουρ­γι­κή Ευρώ­πη».


Η Δρ Μα­ρία Σι­ε­χα­τέ ερ­γά­ζε­ται ως Ερευ­νή­τρια στο Museum Lab του Ερευ­νη­τι­κού Κέ­ντρου Αρι­στεί­ας CYENS και ως Ειδι­κή Επι­στή­μο­νας (Συμ­βα­σι­ού­χος Λέ­κτο­ρας) στο Τε­χνο­λο­γι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου στο γνω­στι­κό πε­δίο της θε­ω­ρί­ας δι­α­πραγ­μα­τεύ­σε­ων. Είναι, επί­σης, Συ­νερ­γα­ζό­με­νο Εκ­παι­δευ­τι­κό Προ­σω­πι­κό (ΣΕΠ) στο Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου στο με­τα­πτυ­χι­α­κό πρό­γραμ­μα Πο­λι­τι­στι­κή Πο­λι­τι­κή και Ανά­πτυ­ξη.Έχει ερ­γα­στεί ως ερευ­νή­τρια σε ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, την Ελ­λά­δα και την Κύ­προ σε θέ­μα­τα πο­λι­τι­στι­κής πο­λι­τι­κής, δι­α­χεί­ρι­σης και πο­λι­τι­στι­κού του­ρι­σμού. Σπού­δα­σε Ιστο­ρία και Αρ­χαι­ο­λο­γία στο Εθνι­κό και Κα­πο­δι­στρι­α­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών. Ακο­λού­θως, απέ­κτη­σε με­τα­πτυ­χι­α­κό τίτ­λο στην Πο­λι­τι­στι­κή Δι­α­χεί­ρι­ση από το Institute of Archaeology του University College London και δι­δα­κτο­ρι­κό τίτ­λο από το Institute for Sustainable Heritage του University College London, με υπο­τρο­φία από το Ίδρυ­μα Λε­βέ­ντη. Κα­τέ­χει, επί­σης, Δί­πλω­μα στις Δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις από το Institute of Leadership and Management, UK. Η δι­δα­κτο­ρι­κή της δι­α­τρι­βή εστι­ά­ζει στις δι­ε­θνείς δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις και τον ρό­λο της πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας στον επα­να­πα­τρι­σμό πο­λι­τι­στι­κών αγα­θών στις χώ­ρες προ­έ­λευ­σής τους και προ­τεί­νει ένα και­νο­τό­μο στρα­τη­γι­κό πλαί­σιο για τη δι­α­πραγ­μά­τευ­ση τέ­τοι­ων υπο­θέ­σε­ων. Το ακα­δη­μα­ϊ­κό και ερευ­νη­τι­κό της έρ­γο επι­κε­ντρώ­νε­ται σε θέ­μα­τα πο­λι­τι­στι­κής πο­λι­τι­κής και δι­α­χεί­ρι­σης, δι­ε­θνών δι­α­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας και μου­σει­ο­λο­γί­ας και έχει λά­βει υπο­τρο­φί­ες από το Ίδρυ­μα Κρα­τι­κών Υπο­τρο­φι­ών Ελ­λά­δας, το UCL Graduate School και το Ίδρυ­μα Λε­βέ­ντη.

Add: 2022-01-13 20:33:52 - Upd: 2022-09-01 17:09:13