Πρωθυπουργοί σε διαρκή εκλογική εκστρατεία:
Κ. Σημίτης, Κ. Καραμανλής, Γ. Παπανδρέου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-130-7
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 12/2021
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 248 σελ.
Περιγραφή

Η στρα­τη­γι­κή της «δι­αρ­κούς εκλο­γι­κής εκ­στρα­τεί­ας» (permanent campaign) εμ­φα­νί­στη­κε για πρώ­τη φο­ρά στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες Αμε­ρι­κής (ΗΠΑ) στα τέ­λη του 1960 και αξι­ο­ποι­εί­ται έως σή­με­ρα. Στο πλαί­σιο αυτό, η προ­ε­κλο­γι­κή εκ­στρα­τεία (election campaign) για τον νι­κη­τή των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών δεν στα­μα­τά την ημέ­ρα της κάλ­πης αλ­λά συ­νε­χί­ζε­ται, με τη μορ­φή της «δι­αρ­κούς εκλο­γι­κής εκ­στρα­τεί­ας» (permanent campaign), καθ¹ όλη τη δι­άρ­κεια της τε­τρα­ε­τί­ας έως τις επό­με­νες εκλο­γές. Σκο­πός για τον εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο είναι να δι­α­τη­ρή­σει σε υψη­λά επί­πε­δα τη δη­μο­τι­κό­τη­τά του ώστε να αυξή­σει τις πι­θα­νό­τη­τες επα­νε­κλο­γής.

Πα­ρό­μοι­ες τά­σεις έχουν πα­ρα­τη­ρη­θεί και σε κοι­νο­βου­λευ­τι­κά συ­στή­μα­τα της Ευρώ­πης. Η δη­μο­τι­κό­τη­τα των πρω­θυ­πουρ­γών άλ­λω­στε απο­τε­λεί ση­μα­ντι­κό πα­ρά­γο­ντα δι­α­μόρ­φω­σης της εκλο­γι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς. Η δη­μο­φι­λία τους τεί­νει να θε­ω­ρη­θεί βα­σι­κή πη­γή πο­λι­τι­κής ισχύ­ος, η οποία τους επι­τρέ­πει να δι­α­τη­ρούν ή να ενι­σχύ­ουν την πο­λι­τι­κή τους εξου­σία και να προ­ω­θούν απο­τε­λε­σμα­τι­κά την κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή. Η πα­ρού­σα με­λέ­τη επε­ξερ­γά­ζε­ται την επι­κοι­νω­νι­α­κή στρα­τη­γι­κή τρι­ών Ελ­λή­νων πρω­θυ­πουρ­γών από τη σκο­πιά της «δι­αρ­κούς εκλο­γι­κής εκ­στρα­τεί­ας». Πρό­κει­ται για τους Κώ­στα Ση­μί­τη (1996-2004), Κώ­στα Κα­ρα­μαν­λή (2004-2009) και Γι­ώρ­γο Πα­παν­δρέου (2009-2011). Η με­λέ­τη βα­σί­στη­κε τό­σο σε πρω­το­γε­νή όσο και δευ­τε­ρο­γε­νή εμπει­ρι­κά δε­δο­μέ­να που αντλή­θη­καν από συ­νε­ντεύ­ξεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γούς, πρω­θυ­πουρ­γι­κούς συμ­βού­λους, υπουρ­γούς, κυ­βερ­νη­τι­κούς εκ­προ­σώ­πους, επι­κοι­νω­νι­ο­λό­γους και δη­μο­σκό­πους τό­σο των κυ­βερ­νή­σε­ων του Πα­ΣοΚ όσο και της ΝΔ κα­θώς και δη­μο­σι­ο­γρά­φους.

Ο Πά­νος Κο­λι­α­στά­σης είναι δι­δά­κτωρ Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης του Queen Mary University of London (QMUL), με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κός ερευ­νη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών και δι­δά­σκων στο Ελ­λη­νι­κό Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο (ΕΑΠ). Απο­φοί­τη­σε από το Τμή­μα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών και στη συ­νέ­χεια έλα­βε το με­τα­πτυ­χι­α­κό του δί­πλω­μα (MSc) στη Δη­μό­σια Πο­λι­τι­κή (Public Policy) από το University College London (UCL). Έχει δι­α­τε­λέ­σει επί­σης με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κός ερευ­νη­τής Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης στο ΕΑΠ, επι­σκέ­πτης ερευ­νη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο Πε­λο­πον­νή­σου, δι­δά­σκων Επι­κοι­νω­νι­α­κή Πο­λι­τι­κή και λέ­κτο­ρας Πο­λι­τι­κής Επι­κοι­νω­νί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας. Στη δι­δα­κτο­ρι­κή του δι­α­τρι­βή με τίτ­λο «The permanent campaign strategy of Greek Prime Ministers (1996-2011)» με­λέ­τη­σε την επι­κοι­νω­νι­α­κή στρα­τη­γι­κή που ακο­λού­θη­σαν τρεις δι­α­δο­χι­κοί Έλ­λη­νες Πρω­θυ­πουρ­γοί (Κ. Ση­μί­της, Κ. Κα­ρα­μαν­λής, Γ. Πα­παν­δρέου) για την τό­νω­ση της δη­μο­τι­κό­τη­τάς τους, από τη σκο­πιά της θε­ω­ρί­ας permanent campaign. Άρ­θρα του έχουν δη­μο­σι­ευ­θεί σε ξέ­να κι ελ­λη­νι­κά επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά κα­θώς και σε ξέ­νους κι ελ­λη­νι­κούς συλ­λο­γι­κούς τό­μους. Τα ερευ­νη­τι­κά του εν­δι­α­φέ­ρο­ντα επι­κε­ντρώ­νο­νται σε θέ­μα­τα πο­λι­τι­κής επι­κοι­νω­νί­ας, εκλο­γι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς και συ­γκρι­τι­κής πο­λι­τι­κής. Το πα­ρόν βι­βλίο είναι το πρώ­το.


Add: 2021-12-27 18:07:31 - Upd: 2023-05-30 11:09:10