Αναγκαστική Εκτέλεση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-270-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 794 σελ.
Περιγραφή

Το έργο αυτό περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία και νομολογία στα εριζόμενα δογματικά ζητήματα, δίχως βέβαια να παραλείπεται και η αναφορά προσωπικών απόψεων του γράφοντος στο μέτρο του δυνατού.

Προκρίθηκε η αναφορά και ανάδειξη των αποφάσεων ιδίως της Ολομελείας του Αρείου Πάγου στα ζητήματα της αναγκαστικής εκτέλεσης, για να καταδειχθεί το εσφαλμένο της νομοθετικής ρύθμισης της προσβολής της απόφασης επί της ανακοπής μόνον με έφεση, όταν εκτελεστός τίτλος είναι η δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής (άρθρο 937 παρ. 1 β ΚΠολΔ), ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων δογματικών ζητημάτων που έχουν επιλυθεί από τα τμήματα του Ανώτατου Ακυρωτικού. Η αναφορά της γενικής και ειδικής βιβλιογραφίας είναι επιλεκτική και συνοπτική χάριν συντομίας.

Ειδικά στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, που είναι το δυσκολότερο τμήμα της πολιτικής δικονομίας, λόγω της υφής του και των πολλών δογματικών και πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν, λαμβανομένης υπόψη και της εμπλοκής σ’ αυτό πολλών προσώπων, ο Συγγραφέας επιτυγχάνει με τρόπο όσο το δυνατόν, ευσύνοπτο, περιεκτικό, προσιτό, όχι βαρετό, και, επομένως, κατανοητό στον αναγνώστη να αναλύσει όλα τα κρισιμότερα ζητήματα, καθιστώντας το έργο ένα απαραίτητο εργαλείο ιδίως για το νομικό της πράξης, αλλά και για τους φοιτητές όλων των νομικών σχολών.


Add: 2021-05-14 12:32:01 - Upd: 2022-06-10 08:49:36