Τάκης Μπέσσας
Καλλιτέχνης - Δάσκαλος - Πανεπιστημιακός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-004-1
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 13.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 240 σελ.
Περιγραφή

Ο πα­ρών τό­μος είναι αφι­ε­ρω­μέ­νος στον Τά­κη Μπέσ­σα, τον δά­σκα­λο, τον καλ­λι­τέ­χνη, τον άν­θρω­πο του πνεύ­μα­τος και Ομό­τι­μο Κα­θη­γη­τή Τμή­μα­τος Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας.

Ο τό­μος πε­ρι­λαμ­βά­νει 13 ερ­γα­σί­ες ακα­δη­μα­ϊ­κών και ερευ­νη­τών, οι οποί­ες πα­ρου­σι­ά­στη­καν στην ημε­ρί­δα «Τέ­χνη και Εκ­παί­δευ­ση» που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 12 Νο­εμ­βρίου 2014, στο πλαί­σιο της τε­λε­τής ανα­γό­ρευ­σης του Τά­κη Μπέσ­σα σε ομό­τι­μου Κα­θη­γη­τή της Παι­δα­γω­γι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας.

Τα θέ­μα­τα των ερ­γα­σι­ών αφο­ρούν τη βι­ο­γρα­φία και δρά­ση του Τά­κη Μπέσ­σα, την τέ­χνη και την ιστο­ρία της τέ­χνης στη Φλώ­ρι­να, τη δι­α­θε­μα­τι­κή προ­σέγ­γι­ση της τέ­χνης στο σχο­λείο, κα­θώς και ζη­τή­μα­τα ιστο­ρί­ας, ιστο­ρί­ας της εκ­παί­δευ­σης και γλώσ­σας.

Η ολο­κλή­ρω­ση της έκ­δο­σης με­τά τον αδό­κη­το θά­να­το του Τά­κη Μπέσ­σα μας στέ­ρη­σε την χα­ρά να τον δού­με να ξε­φυλ­λί­ζει τον τό­μο αυτό.

H Σο­φία Ηλι­ά­δου-Τά­χου είναι πρω­το­βάθ­μια Κα­θη­γή­τρια Νέ­ας Ελ­λη­νι­κής Ιστο­ρί­ας και Ιστο­ρί­ας της Νε­ο­ελ­λη­νι­κής Εκ­παί­δευ­σης στο Πα­νε­πι­στή­μιο Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας. Τα ερευ­νη­τι­κά της εν­δι­α­φέ­ρο­ντα σχε­τί­ζο­νται με την Ιστο­ρία των ελ­λη­νορ­θό­δο­ξων κοι­νο­τή­των του οθω­μα­νι­κού μιλ­λέτ, με εστί­α­ση στη Μα­κε­δο­νία και στον ιστο­ρι­κό Πό­ντο, των ελ­λη­νι­κών πα­ροι­κι­α­κών κοι­νο­τή­των της τσα­ρι­κής Ρω­σί­ας, των ελ­λη­νό­φω­νων κοι­νο­τή­των της Σο­βι­ε­τι­κής Ένω­σης, κα­θώς και με την Ιστο­ρία της Κα­το­χής στη Μα­κε­δο­νία («Μέ­ρες» της ΟΠΛΑ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Επί­κε­ντρο 2013) και ιδι­αί­τε­ρα στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία (Τα χρώ­μα­τα της βί­ας στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία 1941-1944, Επί­κε­ντρο 2017), με την το­πι­κή Ιστο­ρία της Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας με εστί­α­ση στη Φλώ­ρι­να και με την ιστο­ρι­κή θε­ώ­ρη­ση του Μα­κε­δο­νι­κού Ζη­τή­μα­τος.

Ο Κώ­στας Κα­σβί­κης είναι Επί­κου­ρος κα­θη­γη­τής στο Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης Φλώ­ρι­νας. Το ερευ­νη­τι­κό, δι­δα­κτι­κό και συγ­γρα­φι­κό του έρ­γο αφο­ρά τη δι­δα­κτι­κή της ιστο­ρί­ας, τη μου­σει­ο­παι­δα­γω­γι­κή, την αρ­χαι­ο­λο­γι­κή εκ­παί­δευ­ση, την έρευ­να των σχο­λι­κών εγ­χει­ρι­δί­ων, τη δη­μό­σια αρ­χαι­ο­λο­γία και τις πο­λι­τι­κές του πα­ρελ­θό­ντος.

Η Ελέ­νη Α. Γρί­βα είναι Κα­θη­γή­τρια στο Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας. Είναι επί­σης συ­ντο­νί­στρια της Θε­μα­τι­κής Ενό­τη­τας "Testing and Assessment in Language Learning" (AGG65) στο με­τα­πτυ­χι­α­κό πρό­γραμ­μα της Σχο­λής Αν­θρω­πι­στι­κών Σπου­δών του Ελ­λη­νι­κού Ανοι­χτού Πα­νε­πι­στη­μίου. Ερευ­νά και δι­δά­σκει σε προ­πτυ­χι­α­κά και με­τα­πτυ­χι­α­κά προ­γράμ­μα­τα τις γνω­στι­κές πε­ρι­ο­χές: δι­δα­σκα­λία της δεύ­τε­ρης/ξέ­νης γλώσ­σας, δι­γλωσ­σία/ πο­λυ­γλωσ­σία και εκ­παί­δευ­ση, δι­γλωσ­σία/ πο­λυ­γλωσ­σία και μά­θη­ση, δι­δα­σκα­λία της ελ­λη­νι­κής ως Γ2/ΞΓ, ζη­τή­μα­τα γλωσ­σι­κής πο­λι­τι­κής, στρα­τη­γι­κές γλωσ­σι­κής ανά­πτυ­ξης και επι­κοι­νω­νί­ας, τυ­πι­κές και εναλ­λα­κτι­κές μορ­φές αξι­ο­λό­γη­σης των γλωσ­σι­κών δε­ξι­ο­τή­των, συν­δυ­α­στι­κή εκ­μά­θη­ση πε­ρι­ε­χο­μέ­νου και γλώσ­σας. Συμ­με­τέ­χει σε δι­ά­φο­ρα ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα και είναι μέ­λος συ­ντα­κτι­κών επι­τρο­πών και κρι­τής σε πολ­λά έγκρι­τα δι­ε­θνή επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά. Έχει συγ­γρά­ψει τέσ­σε­ρα βι­βλία και έχει δη­μο­σι­εύ­σει πά­νω από 140 ερ­γα­σί­ες σε δι­ε­θνή και ελ­λη­νι­κά επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά, πρα­κτι­κά συ­νε­δρί­ων και συλ­λο­γι­κούς τό­μους.