Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα
Σύμφωνα με το Ν. 4549/2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-822-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 3.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 397 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στο παρόν συμπλήρωμα εκτίθενται οι τροποποιήσεις, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα αποσπάσματα της από 8/6/2018 Αιτιολογικής Έκθεσης, με πλάγια στοιχεία.
Περιγραφή

Με το Νόμο 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) με τίτλο: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», επήλθαν τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Στο παρόν συμπλήρωμα εκτίθενται οι τροποποιήσεις αυτές, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα αποσπάσματα της από 8/6/2018 Αιτιολογικής Έκθεσης, με πλάγια στοιχεία.

Νόμος 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018)

 

ΤΜΗΜΑ Θ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)

 

 

Εισαγωγικό τμήμα Αιτιολογικής Eκθεσης.........................................................................     1

 

Άρθρο 45. Ορισμοί......................................................................................................................     1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     2

 

Άρθρο 46. Πεδίο εφαρμογής......................................................................................................     3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     3

 

Άρθρο 47. Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων...............................................................     4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     5

 

Άρθρο 48. Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα..................................................     7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     7

 

Άρθρο 49. Συντονιστής..............................................................................................................     7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     8

 

Άρθρο 50. Διαδικασία διαπραγμάτευσης.................................................................................     8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     9

 

Άρθρο 51. Αμοιβή του συντονιστή..........................................................................................   10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   10

 

Άρθρο 52. Αναστολή εκτέλεσης................................................................................................   11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   11

 

Άρθρο 53. Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.................   12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   13

Σημείωση..................................................................................................................................   15

 

Άρθρο 54. Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών.....................................................................................................................................   17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   17

 

Άρθρο 55. Μεταβατικές διατάξεις.............................................................................................   18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   18

Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-07-13 11:10:03 - Upd: 2018-07-23 09:15:42