Το Εργατικό Δίκαιο στους ομίλους επιχειρήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-197-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 356 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η δια­μορ­φω­μέ­νη μέ­χρι σή­με­ρα στη χώ­ρα μας σχέ­ση με­τα­ξύ θε­ω­ρί­ας και νο­μο­λο­γί­ας στο κρί­σι­μο και ε­πί­και­ρο αυ­τό ζή­τη­μα της ερ­γο­δο­τι­κής ευ­θύ­νης στους ο­μί­λους ε­πι­χει­ρή­σε­ων.
Το πρώ­το μέ­ρος α­να­φέ­ρε­ται στις α­το­μι­κές και συλ­λο­γι­κές ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις στους ε­θνι­κούς ο­μί­λους ε­πι­χειρή­σε­ων
Περιγραφή

Οι μελέτες που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στον πα­ρό­ντα τό­μο και κα­τα­νέ­μο­νται σε δύ­ο μέ­ρη προ­τάσ­σε­ται, έ­να α­να­λυ­τι­κό ει­σα­γω­γι­κό σημεί­ω­μα, στο ο­ποί­ο συ­νο­ψίζε­ται η δια­μορ­φω­μέ­νη μέ­χρι σή­με­ρα στη χώ­ρα μας σχέ­ση με­τα­ξύ θε­ω­ρί­ας και νο­μο­λο­γί­ας στο κρί­σι­μο και ε­πί­και­ρο αυ­τό ζή­τη­μα της ερ­γο­δο­τι­κής ευ­θύ­νης στους ο­μί­λους ε­πι­χει­ρή­σε­ων.
Το πρώ­το μέ­ρος α­να­φέ­ρε­ται στις α­το­μι­κές και συλ­λο­γι­κές ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις στους ε­θνι­κούς ο­μί­λους ε­πι­χειρή­σε­ων. Αφού επιχειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση της επίμαχης προβληματικής, α­κο­λου­θεί η πραγμά­τευ­ση ει­δι­κό­τε­ρων ζη­τη­μά­των, ό­πως εί­ναι, με­τα­ξύ άλ­λων, ο (γνή­σιος) δα­νεισμός στους ο­μί­λους ε­πι­χει­ρή­σε­ων, οι ρή­τρες με­τα­συμβα­τι­κής α­πα­γό­ρευ­σης του α­ντα­γω­νι­σμού στους ο­μί­λους ε­πι­χει­ρή­σε­ων, οι συλ­λογι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις στους ο­μί­λους ε­πι­χει­ρή­σε­ων και το βά­ρος α­πό­δει­ξης στις (ε­ντός και ε­κτός ο­μί­λων ε­πι­χει­ρή­σε­ων γεν­νώ­με­νες) ερ­γα­τι­κές δια­φο­ρές.
Το δεύ­τε­ρο μέ­ρος είναι α­φιε­ρω­μέ­νο στην πο­λυε­θνι­κή και ερ­γα­το­διε­θνολο­γι­κή διάστα­ση της προ­βλη­μα­τι­κής. Προηγείται μί­α ει­σα­γω­γή στην θε­μα­τι­κή των πολυε­θνι­κών ο­μί­λων ε­πι­χειρή­σε­ων και α­κο­λου­θεί η ε­πε­ξερ­γα­σί­α ει­δι­κών ζη­τη­μά­των, ό­πως εί­ναι η α­περ­γία αλ­λη­λεγ­γύ­ης στις πο­λυε­θνι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις, η συμ­με­το­χή των ερ­γα­ζο­μένων στους πο­λυε­θνι­κούς ο­μί­λους ε­πι­χει­ρή­σε­ων (άρ­θρο 16 §1 Ν. 1767/1988), τα συμ­βού­λια ερ­γα­ζο­μέ­νων στους ευ­ρω­πα­ϊ­κούς ο­μί­λους ε­πι­χειρήσε­ων και οι ρή­τρες με­τα­συμ­βα­τι­κής α­πα­γό­ρευ­σης του α­ντα­γω­νι­σμού στους ομίλους ε­πι­χει­ρή­σε­ων α­πό ερ­γα­τι­κο­διε­θνο­λο­γι­κή σκοπιά.
Ο τό­μος ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται με έ­να ε­κτε­νές ε­πι­λο­γι­κό ση­μεί­ω­μα, στο ο­ποί­ο πε­ριέ­χο­νται δι­καιο­πο­λι­τι­κές σκέψεις και προ­τά­σεις για μί­α στοι­χειώ­δη νο­μο­θε­τική α­ντι­με­τώ­πι­ση ο­ρι­σμέ­νων ειδικών κρί­σι­μων πτυ­χών της ό­λης προ­βλη­μα­τι­κής, η α­ναγκαιό­τη­τα της ο­ποί­ας έ­χει προ πολ­λού κα­τα­δει­χθεί.


Add: 2014-11-20 11:05:19 - Upd: 2023-08-11 13:56:26