Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις
ιδίως η καταχρηστική άσκηση της συμβατικής ελευθερίας κατά τη διαμόρφωση των συνεπειών του διαζυγίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-162-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 258 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Τα βα­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της πο­λυ­σύν­θε­της θε­ω­ρί­ας πε­ρί κα­τα­χρη­στι­κής ά­σκη­σης της συμ­βα­τι­κής ε­λευ­θε­ρί­ας
Περιγραφή

Η με­λέ­τη αναπτύσσεται σε δύ­ο θε­μα­τι­κές. Η μία α­φο­ρά γε­νι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις σχε­τι­κά με την έν­νοι­α και το πε­ρι­ε­χό­με­νο της αρ­χής της ι­δι­ω­τι­κής αυ­το­νο­μί­ας σε συν­δυα­σμό με κά­ποι­ες ει­σα­γω­γι­κές κα­τα­το­πι­στι­κές έν­νοι­ες. Ταυ­τό­χρο­να α­να­φέ­ρον­ται σε γε­νι­κές γραμ­μές οι μορ­φές εμ­φά­νι­σης της ι­δι­ω­τι­κής αυ­το­νο­μί­ας στο σύγ­χρο­νο δί­και­ο του γά­μου και ι­δί­ως του δι­α­ζυ­γί­ου.

Με κλι­μα­κω­τές α­να­φο­ρές στις αρ­χές της ι­δι­ω­τι­κής αυ­το­νο­μί­ας και της κα­λής πί­στης γί­νε­ται πε­ραι­τέ­ρω α­νά­πτυ­ξη, μέ­σα α­πό την ο­ποί­α προ­κύ­πτουν τα βα­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της πο­λυ­σύν­θε­της θε­ω­ρί­ας πε­ρί κα­τα­χρη­στι­κής ά­σκη­σης της συμ­βα­τι­κής ε­λευ­θε­ρί­ας.


Add: 2014-08-01 06:28:54 - Upd: 2014-08-01 06:28:54