Η δυναμική των βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς
Εντοπίζοντας επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-351-494-7
Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα, 12/2003
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 28.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 785 γρ, 384 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Ένας ολοκληρωμένος, εύχρηστος δίτομος οδηγός ενημέρωσης για επιχειρηματίες, οικονομικούς αναλυτές και επενδυτές, που φωτίζει την ιδιαίτερη δυναμική των αγορών των Βαλκανικών χωρών. Παρέχει εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις των εξελίξεων και προοπτικών που διανοίγονται στα πλαίσια της διευρυνόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της παγκοσμιοποίησης και των αναδυόμενων επενδυτικών ευκαιριών. Ο συγγραφέας, ειδήμων σε θέματα Βαλκανικών εξελίξεων, εξετάζει σε βάθος τη δυναμική των αγορών αυτών, τις ιστορικές, αναπτυξιακές και άλλες ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλόκ και της Κεντρικής Ευρώπης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα επενδυτικού ενδιαφέροντος, αναλύοντας τα κίνητρα και αντικίνητρα που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις ξένων και ελλήνων επενδυτών στα Βαλκάνια. Το δίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει συστηματική παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών των χωρών του πρώην ανατολικού μπλόκ και πλούσια βιβλιογραφία. Πολλοί στατιστικοί πίνακες και γραφήματα συνοδεύουν τα επιμέρους κεφάλαια προς διευκόλυνση των μελετητών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Μέρος Β ΄
Αναζήτηση Κινήτρων - Αντικινήτρων στη Βαλκανική Ενδοχώρα
17. Ανάλυση Ερωτηματολογίου Ανεύρεσης Κινήτρων και Αντικινήτρων για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον της Βουλγαρίας
18. Ανασκόπηση Άλλων Ερευνών Ανεύρεσης Κινήτρων και Αντικινήτρων για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
19. Γιατί Ξένες Τράπεζες Εισέρχονται στις Οικονομίες υπό Μετάβαση: Η Περίπτωση της Βουλγαρίας
20. Ιδιότητες Δημοσκόπησης που Διενεργήθηκε Μέσω Ερωτηματολογίου για το Τραπεζικό Σύστημα
21. Είχαν τα Οικονομικά Κίνητρα ή τα μη Οικονομικής Φύσης Κίνητρα Θετικές Επιπτώσεις στις Ξένες Άμεσες Εισροές Επένδυσης (ΞΑΕ) στη Βουλγαρία;
22. Μπορεί ένα Ασταθές Νομικό Πλαίσιο να Ενθαρρύνει τη Δωροδοκία και τη Γραφειοκρατία;
23. Παρουσίαση των στοιχείων και Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου
Μέρος Γ΄
Ευρωπαϊκή Ενταξιακή Προοπτική των Βαλκανικών Χωρών
24. Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημιουργία - Στόχοι - Οι Τρεις Φάσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ
25. Η Δημιουργία της Ε.Ε. (Ιστορική Αναδρομή), Συνθήκη του Μάαστριχτ, Οικονομική και Νομισματική Ένωση
26. Η Βίβλος της Ε.Ε.
27. Σχεδιασμός του Συμβόλου του Ευρώ
28. Ιστορία της Σημαίας που Χρησιμοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ε.Ε.
29. Πολλές Ερμηνείες Σχετικά με την Υιοθέτηση της Σημαίας της Ε.Ε.
30. Ελληνο-Βαλκανικές Οικονομικές Σχέσεις: Μακροοικονομικοί Δείκτες και Προοπτικές των υπό Ένταξη Χωρών στην Ε.Ε.
31. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας: Πραγματική ή Ονομαστική η Σύγκλιση της Ελληνικής Οικονομίας με τη Δυτική Ευρώπη;
32. Case Studies
33. Συμπεράσματα - Τελικές Σκέψεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Όρων